อตฺตา หิ อตฺโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลลภํ ฯ
...อ่านต่อ
กาเม คิทฺธา กามรตา กาเมสุ อธิมุจฺฉิตา นรา ปาปานิ กตฺวาน อุปปชฺชนฺติ ทุคฺคตึ ฯ นรชนผู้กำหนัดในกาม ยินดีในกาม หมกมุ่นในกาม ทำบาปทั้งหลาย ย่อมเข้าถึงทุคติ (ขุ.ชา.สฏฐิ. ๒๘/๓๓)
...อ่านต่อ
กมฺมุนา วตฺตติ โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม (ม.ม. ๑๓/๖๔๘)
...อ่านต่อ
ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ อหึสา สญฺญโม ทโม ส เว วนฺตมโล ธีโร โส เถโรติ ปวุจฺจติ ฯ ผู้ใดมีความสัตย์ มีธรรม มีความไม่เบียดเบียน มีความสำรวม และมีความข่มใจ ผู้นั้นแลชื่อว่า ผู้มีปัญญา หมดมลทิน เขาเรียกท่านว่า “เถระ” (ขุ.ธ. ๒๕/๕๐)
...อ่านต่อ
น หิ ชีวิเต อาลยํ กุพฺพมาโน สูโร กยิรา สูรกิจฺจํ กทาจิ ฯ แท้จริงคนเราไม่ควรเสียดายชีวิต บางครั้งก็ต้องกล้าหาญ ทำกิจที่ผู้กล้าจะพึงทำ (ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๗)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร