อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ใจที่ผูกพันกับพระพุทธเจ้า

 

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

ใจที่ผูกพันกับพระพุทธเจ้า

พระรัตนตรัยคือที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกของเรา ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธต้องเข้าใจอย่างนี้ ต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าความเป็นจริงนั้น พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งมวล เพราะพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ภายในตัวของเรา และมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆ คนด้วย


เมื่อยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยภายใน ชีวิตก็ยังเปะปะ ยังมีความทุกข์ทรมาน เข้าถึงได้เมื่อไหร่ ชีวิตถึงจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข เป็นสุขล้วนๆ


พระรัตนตรัยหรือพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ๓ อย่างนี้ซ้อนอยู่ในกลางกายของเรา จะเข้าถึงได้ ต้องทำใจให้หยุดนิ่ง จึงจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน คือเข้าถึงพระธรรมกาย


เพราะฉะนั้น ให้ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ ฝึกใจให้หยุดนิ่ง เมื่อเข้าถึง เราจะได้ชื่อว่าถึงไตรสรณคมน์ จะได้ทำความแจ่มแจ้งว่าในสมัยพุทธกาล คำว่าเข้าถึงไตรสรณาคมน์เป็นอย่างไร เมื่อถึงพระธรรมกายแล้วก็จะเข้าใจคำนี้


คำว่า "ไตรสรณาคมน์" "ไตร" แปลว่าสาม "สรณะ" แปลว่าที่พึ่งที่ระลึก "คมนะ" แปลว่าแล่นเข้าไป เคลื่อนเข้าไป คือหากใจหยุดนิ่ง เมื่อหยุดนิ่งก็เคลื่อน ถอดออกเป็นชั้นๆ หลุดเป็นชั้นๆ จนกระทั่งเข้าถึงธรรมกาย ธรรมกายนี้เป็นของจริง มีจริง อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆ คน ใครทำจริงให้ถูกวิธีก็จะเข้าถึง ผู้ที่เข้าไม่ถึงมีอยู่ ๒ ประเภท คือผู้ที่ไม่ได้ทำ และผู้ที่ทำแล้วแต่ว่ายังทำไม่ถูกวิธี ไม่ได้ทำก็ทำไม่ได้ จึงเข้าไม่ถึงธรรมกาย แต่ถ้าได้ทำถูกวิธีก็จะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอน


ธรรมกายนี้ เป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นจะเป็นพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา หรือสาธุชนทั้งหลายก็ตาม ปฏิบัติแล้วจะต้องเข้าถึงธรรมกายให้ได้ ถึงตรงนี้แล้วจะหายสงสัยในสิ่งที่เคยสงสัยมาแล้ว ความสุขก็จะเกิดขึ้น จิตก็จะบริสุทธิ์ แล้วก็จะแล่นไปสู่อายตนนิพพานเรื่อยไป แล้วให้ทำใจหยุดนิ่ง ให้ใจใสบริสุทธิ์ แล้วนึกถึงบุญที่เราได้จากการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ สร้างพระธรรมกายประจำตัว


ถ้าใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใด องค์พระธรรมกายประจำตัวของเรานี้ก็จะยิ่งมีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพ เมื่อไปประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์ ก็จะเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกให้กับผู้มีบุญทั้งหลายที่มาเคารพสักการะบูชา นึกน้อมปฏิบัติธรรมก็จะเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายดาย นึกอธิษฐานสิ่งใดก็จะสมปรารถนา จิตของผู้มีบุญที่มาปฏิบัติธรรมก็จะหยั่งลงในกุศลธรรม มีจิตใจที่ผ่องใส ทำให้คิดแต่เรื่องดีๆ พูดแต่เรื่องดีๆ ที่มีประโยชน์ จะทำแต่สิ่งที่ดีๆ เราก็จะได้ชื่อว่ามีส่วนในการสร้างคนดีให้บังเกิดขึ้นแก่โลก แล้วบุญนี้ก็จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม


เมื่อเราเอาใจผูกพันไว้กับองค์พระ ก็เหมือนกับเอาใจผูกพันไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิตต่อจากนี้ไป ในสังสารวัฏจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เราจะต้องได้พบพระพุทธเจ้า หรืออย่างน้อยก็ได้เกิดอยู่ในร่มเงาคำสอนของท่าน ได้ฟังธรรม ได้ปฏิบัติธรรม และในที่สุดจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เช่นเดียวกับท่านด้วย และใจที่ผูกพันกับท่านในระหว่างเวียนว่ายตายเกิด เราก็จะได้รูปสมบัติที่ลักษณะสวยงาม แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนยาวและผลทานที่เราทำก็จะได้ไปเป็นสมบัติ เป็นเสบียงให้เราได้ใช้สร้างบารมีจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง


ความคิดที่จะสร้างพระธรรมกายประจำตัว เป็นความคิดที่ประกอบไปด้วยดวงปัญญา เราจะได้คุณสมบัติที่จะทำให้เราได้รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลก ทางธรรม ติดไปทุกภพทุกชาติ จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม เรานึกถึงบุญนี้ จำภาพแห่งบุญนี้ไปตลอด จนกระทั่งเป็นภาพสุดท้ายของชีวิตที่ชัดใสแจ่มขึ้นมาในกลางกายของเรา เมื่อละโลกไปขณะนั้น ก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์


ปาฏิหาริย์ ๓ ในสมัยพุทธกาล

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งยังบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้อยู่ในกลางทะเล คลื่นลมจะรุนแรง สัตว์ร้ายจะมากมายแค่ไหนก็ตาม ยังมีความตั้งใจมุ่งมั่นว่า จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ ตลอดระยะเวลายาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วน ตั้งแต่นึกในใจ เปล่งวาจา จนกระทั่งได้รับพุทธพยากรณ์ ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าจะสละทรัพย์สิน อวัยวะ เลือดเนื้อ แม้กระทั่งชีวิต เพื่อจะให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา แสดงธรรมที่ประกอบไปด้วยปาฏิหาริย์สาม มีทั้งอิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ ทั้งสามอย่างนี้ ท่านใช้ในโอกาสที่เหมาะสม ภาวะใดที่จะใช้อย่างใด ท่านก็ทำอย่างนั้น เพราะฉะนั้น ถ้าใครกล่าวว่าเรื่องปาฏิหาริย์ไม่มีในพุทธศาสนา อย่าเพิ่งไปเชื่อ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ด้วยวิธีแสดงทั้งอาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์


อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็คือสอนด้วยเหตุผล จนกระทั่งพระปัญจวัคคีย์ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพาน โดยมีพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เข้าถึงธรรมกายพระโสดาบัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็รู้ ทั้งรู้ทั้งเห็นเกิดขึ้นมา พระองค์ได้ตรัสว่า พระโกณฑัญญะเห็นแล้วหนอ เป็นอาเทสนาปาฏิหาริย์ เพราะฉะนั้น พระองค์ทรงใช้ปาฏิหาริย์ทั้ง ๓ อย่าง ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา


เมื่อครั้งเจอชฎิล ๓ พี่น้อง ท่านเหล่านั้นเป็นฤาษีมีบริวารมากมายจำนวนถึง ๑ พันคน ถ้าจะโปรดโดยอาศัยอาเทสนาปาฏิหาริย์ก่อน หรืออนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์ก่อนนั้น จะโปรดได้ไม่สำเร็จ เพราะชฎิล ๓ พี่น้องนั้นคุ้นเคยกับฤทธิ์ ดังนั้นเพื่อจะข่มมานะทิฏฐิ ท่านจึงต้องแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เพื่อข่มทิฏฐิ เช่น จับพญานาคใส่บาตรบ้าง เดินจงกรมในน้ำบ้าง เป็นต้น ในพระไตรปิฎกได้บันทึกเอาไว้ว่า ทรงแสดงถึงพันปาฏิหาริย์ทีเดียว กว่าจะข่มมานะทิฏฐิของขฎิล ๓ พี่น้องลงได้ จนกระทั่งพร้อมที่จะฟังธรรม ทรงต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์มากมายทีเดียว และอิทธิปาฏิหาริย์นี้ เป็น ๑ ในอภิญญา ๖ อภิญญา ๖ ประการนี้ประกอบด้วย หูทิพย์ ตาทิพย์ ระลึกชาติได้ มีฤทธิ์ทางใจ แสดงฤทธิ์ได้ ทำอาสวะให้สิ้นได้ ซึ่ง ๑ ใน ๖ นี้ ก็เป็นปาฏิหาริย์


แม้แต่การเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระองค์ก็ทรงเหาะไปด้วยกายเนื้อของพระองค์ นั่นก็เป็นปาฏิหาริย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น ครั้นออกพรรษาแล้ว เสด็จลงมาถึงเมืองสังกัสสะนคร ก็ยังทรงแสดงปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสาม ให้มนุษย์ เทวดา สัตว์นรกทั้งหลายเห็นถึงกัน จนกระทั่งเชื่อเรื่องบุญ เรื่องบาป เรื่องกฏแห่งกรรม สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เป็นสัมมาทิฏฐิ และได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทั้งหมด


ยมกปาฏิหาริย์ ก็เป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทรงแสดงเพื่อที่จะข่มพวกเดียรถีย์ทั้งหลาย และปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้มีบุญในกาลก่อน


ในสมัยหนึ่งพระองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ในศาลา มีผู้หญิงขี้เมาพาพวกพ้องเข้าไปเอะอะโวยวายในศาลา ก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์ ให้เกิดความมืดฉับพลัน โดยให้เกิดเฉพาะหญิงขี้เมานั้น จนกระทั่งตกอกตกใจและสร่างเมา เมื่อจิตอยู่ในสภาพพร้อมจะฟังธรรมได้ พระองค์ก็ทรงแสดงธรรม


หรือจะโปรดเจ้าหญิงองค์หนึ่ง ที่ลุ่มหลงในความงามของตัวเองว่าเป็นหนึ่งในจักรวาล ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นว่ามีเทพธิดามานั่งโบกพัดดับร้อนให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เห็นเฉพาะเจ้าหญิงองค์นั้น แล้วก็เนรมิตให้เทพธิดานั้นเปลี่ยนแปลงจากหญิงสาว จนกระทั่งแก่ชราและตายไปในที่สุด เจ้าหญิงองค์นั้นเห็นแล้วเกิดธรรมสังเวช สลดอยู่ในใจ ความมีมานะทิฏฐิลดลงไปแล้ว พระองค์ก็ทรงแสดงธรรม


นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระมหาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็แสดงปาฏิหาริย์ พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะไปในอากาศวนรอบบาตรไม้จันทน์ที่เศรษฐีแขวนเอาไว้ เท้าก็หนีบแผ่นดินเหาะขึ้นไป พระมหาโมคคัลลานะก็แสดงปาฏิหาริย์มากมาย ปาฏิหาริย์ทั้งสามนี้ จึงเป็นของคู่กับพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นถ้าใครพูดถึงว่าปาฏิหาริย์นี้ไม่ใช่ของจริง ก็อย่าไปเชื่อนะ


นอกจากอิทธิปาฏิหาริย์แล้วยังมีอานุภาพแห่งบุญอีก อานุภาพแห่งบุญนี้จะเกิดขึ้นเมื่อได้สั่งสมบุญแล้ว บุญศักดิ์สิทธิ์ก็บันดาลให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น เช่น ภรรยาของนายบุญชาวนา ได้ถวายทานต่อพระอรหันต์ที่ออกบิณฑบาต แล้วกลับไปเล่าให้สามีซึ่งกำลังไถนาอยู่ให้อนุโมทนา นายบุญชาวนานั้นก็อนุโมทนาสาธุการ ด้วยบุญกุศลของสามีภรรยาคู่นี้ ทำให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น แผ่นดินที่ถูกไถพลิกขึ้นมานั้นกลายเป็นทองคำทั้งผืนไปหมด


หากจะถามว่าสามีภรรยาคู่นี้ มีความคิดอยากจะให้แผ่นดินเป็นทองรึเปล่า เขาไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่ด้วยอานุภาพแห่งบุญของทั้งสามีและภรรยาจึงเกิดสิ่งอัศจรรย์ ไถนาแล้วเป็นทองคำ ชฎิลเศรษฐีก็ดี โชติกเศรษฐีก็ดี เมณฑกเศรษฐีก็ดี ทั้ง ๓ ท่าน ได้สั่งสมบุญมาถึงขีดถึงคราวถูกส่วนเข้า บุญกุศลที่ทำเอาไว้ ก็บันดาลให้เกิดมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง มีภูเขาทองตักไม่ร่อง มีปราสาทแก้ว มีขุมทรัพย์ทั้งสี่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ได้บังเกิดขึ้นมาแล้ว


เพราะฉะนั้นความอัศจรรย์ในวันที่ ๖ กันยายนที่ผ่านมานั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยบุญบันดาล หลวงพ่อได้พาลูกๆ ทั้งหลาย ไปทำสมาธิภาวนาที่มหาธรรมกายเจดีย์ แล้วก็ไปร่วมอธิษฐานจิต ตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะทุ่มชีวีสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้สำเร็จให้ได้เป็นอัศจรรย์ โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น จะชักชวนให้ผู้มีบุญทั้งหลาย มาสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์


เราได้ทำความสำเร็จมาในขั้นหนึ่ง คือสามารถปิดยอดพระธรรมกายประจำตัวที่แกนกลางมหาธรรมกายเจดีย์ได้ ในวันนั้นความอัศจรรย์จึงบังเกิดขึ้นด้วยบุญบันดาล ความอัศจรรย์เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เคยคาดคิดกันมาก่อน แต่เกิดขึ้นด้วยบุญบันดาลของเรา เช่นเดียวกับที่มีจารึกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก


ดังนั้นอย่าหวั่นไหวกันนะ ถ้าในกรณีที่มีข่าวคราวบิดเบือน ออกใบปลิว ออกสื่ออะไรต่างๆ ที่ทำให้เราหรือทำให้บางคนเขาเข้าใจผิด ก็อย่าได้ไปหวั่นไหว หลวงพ่อเข้าใจว่าสื่อต่างๆ หรือสื่อมวลชนเหล่านั้นคงได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือได้ข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเขาก็ไม่ค่อยมีเวลามาศึกษาความจริง ก็คิด เขียน พูด และทำกันไปตามที่เขาเข้าใจเท่านั้น เราก็ให้อภัยเขา อย่าไปถือสาในสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยความที่ไม่เข้าใจด้วยความไม่รู้ แล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีกันต่อไปนะ


อุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษ

ใจเราก็นิ่งๆ ไปในกลางกาย ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่เช้า จนกระทั่งบัดนี้


บุญทั้งหมดนี้ มีอานิสงส์ไม่มีประมาณ ให้นึกด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ หยุดนิ่งอยู่ภายใน อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลนี้ ไปยังบรรพบุรุษของเราที่ละโลกไปแล้ว บางท่านเมื่อขณะเป็นมนุษย์อยู่ ประมาทพลาดพลั้ง ไม่สั่งสมบุญบารมี ทำบาปอกุศลกรรม ก็พลัดจากภพของสุคติไปสู่ภพของอบาย บางท่านขณะเป็นมนุษย์อยู่ ก็ไม่ได้ทำทั้งบุญและบาป ละโลกไปแล้ว ก็อยู่บนพื้นมนุษย์นี้ เป็นภพซ้อนภพ เป็นกายสัมภเวสี แสวงหาที่จะไป แต่ก็ไปไม่ได้ วนเวียนกันอยู่บนพื้นมนุษย์นี้ปะปนกันอยู่


บางท่านขณะเป็นมนุษย์อยู่ ไม่ประมาทในชีวิต สั่งสมบุญบารมีให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บุญกุศลก็ส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์


จะเป็นญาติกันชาติไหนก็ตามจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตาม ในภูมิของทุคติก็ดี ภูมิของสุคติก็ดี ขออานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้า ได้นำบุญกุศลที่พวกเราได้ประกอบเหตุเอาไว้อย่างดีแล้ว ไปให้แก่หมู่ญาติทั้งหลาย ที่มีทุกข์หนักก็ให้เบา ที่เบาก็ให้พ้นทุกข์ ที่สุขแล้วก็ให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป นึกถึงบุญนึกถึงพระธรรมกายของพระพุทธเจ้ากันทุกๆ คนนะ

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล