สิ่งที่ทำง่ายและทำยาก ๔ ประการ

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2558

สิ่งที่ทำง่ายและทำยาก ๔ ประการ


 ๑. อสาธุํ สาธุนา สาธุ  ความดีคนดีทำง่าย
 ๒. สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ  ความดีคนชั่วทำยาก
 ๓. ปาปํ ปาเปน สุกรํ  ความชั่วคนชั่วทำง่าย
 ๔. ปาปมริเยหิ ทุกฺกรํ  ความชั่วพระอริยะไม่ทำ


      วิ. จุล. ๗/๓๘๘/๑๙๕

 Total Execution Time: 0.0026756842931112 Mins