บวชชาวเขา 240 รูป

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2548

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนถิ่นทุรกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะพระธรรมจาริก เตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา 13 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี พุทธศักราช 2548 จำนวน 240 รูป ฉลอง ครบรอบ 40 ปี ของการจัดตั้งโครงการ  ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0067759354909261 Mins