สภายุวพุทธิกสมาคม ยื่นหนังสือ ถึงจาตุรนต์

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2548


......นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือถึง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา แก้ไข พ. ร. บ. คณะสงฆ์ พ. ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ.2530

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและการอบรมอาสาสมัครพระพุทธศาสนา

ให้เผยแผ่ทั่วประเทศ เพื่อผนึกกำลังชาวพุทธให้มีความรู้ความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการจัดรายการ

ธรรมะเพื่อเยาวชนทางสถานีโทรทัศน์ และขอให้รัฐบาลพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้ข้อคิดและข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารงาน

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


แจกหนังสือสวดมนต์

นางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว . วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน คนไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้จนถึงแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่อย่างใด กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้พยายามเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา ในลักษณะบทความหรือหนังสือสวดมนต์ฉบับประชาชนแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ครม . อนุมัติ 57 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณกลางปี 2548 กว่า 57 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยวางเป้าหมายขั้นแรก ให้มีครูพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ตำบลละ 1 รูป รวมเป็น 4 พันรูป เพื่อ ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต


พศ . เพิ่มความรู้พระนักเทศน์

นายถวิล สมัครรัฐกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ( พศ.) เปิดเผยว่า เพื่อรับสนองงานคณะสงฆ์ด้านการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระนักเทศน์ที่จะออกไปทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพิ่มเติมประสบการณ์และทักษะในการเป็นพระนักเทศน์ มีความสามารถในการถ่ายทอดแนะนำหลักพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสู่ประชาชน


จักรธรรมบรรยายต่างประเทศ

สมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา กำหนดจัดประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 8-9 มิ. ย. นี้ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดี. ซี. จึงได้ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอต่อมหาเถรสมาคม ต่อมาที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบและอนุญาตให้พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย อีกทั้งมีมติให้ น. พ. จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปร่วมงานพร้อมทั้งบรรยายเรื่อง " ทิศทางพระธรรมทูตไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ" นอกจากการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 10-12 มิ. ย. คณะสงฆ์ไทยยังได้จัดงานบำเพ็ญกุศลสมโภชอายุครบ 80 ปี ของพระวิเทศธรรมรังษี ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย และเจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตันดี. ซี. อีกด้วย


เพิ่มค่าตอบแทนครูพระสอนศีลธรรม

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 57,964,000 ล้านบาท ให้โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นค่าตอบแทนครูพระสอนศีลธรรม รูปละ 2,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4,000 รูป ส่วนที่สอง ใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบการอบรม สื่อการเรียนการสอน ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม ที่จะจัดอบรมถวายความรู้ครูพระ และค่าติดตามประเมินผลโครงการกว่า 17,000,000 บาท


แต่งตั้งที่ปรึกษา

นายถวิล สมัครรัฐกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ( พศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ( มส.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล สามรูป ได้แก่

  • พระครูสมุทรนันทคุณ ( แพร นนฺโท) อายุ 80 พรรษา 60 น. ธ. โท วัดบางแคน้อย ต. แควน้อย อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่เขต 1 ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต 1 จังหวัดสมุทรสงคราม
  • พระครูธรรมาภิวัฒน์ ( สุบิน ธมฺมปาโล) อายุ 80 พรรษา 59 น. ธ. เอก วัดเจ้าบุญเกิด ต. ราชสถิตย์ อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง เจ้าคณะตำบลราชสถิตย์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลราชสถิตย์ จังหวัดอ่างทอง
  • พระครูพิทักษ์ธัญญสาร ( ตุ๋ย ฐานวโร) อายุ 80 พรรษา 60 น. ธ. เอก วัดนังคัลจันตรี ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี เจ้าคณะตำบลลำลูกกา เขต 1 ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำลูกกา เขต 1

ค้านเจ้าแม่กวนอิม

พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะภาค 17 ซึ่งดูแลพื้นที่สงฆ์ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ทราบข่าวว่าจะมีการอัญเชิญองค์เจ้าแม่กวนอิม ขนาดสูง 8 เมตร หนัก 3 ตัน และหล่อด้วยทองเหลืองมาประดิษฐานบนยอดเขาหนองยวน ภายในบริเวณวัดมัชฌิมภูมิ ต. ทับเที่ยง ซึ่งเป็นวัดชื่อดังของ จ. ตรัง ตนเองเป็นผู้หนึ่งที่ออกมาคัดค้านแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0085660139719645 Mins