พระสังฆราช สรงน้ำศพหลวงปู่เหรียญ

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2548


......ที่วัดเทพศิรินทร์ทราวาส เมื่อเวลา 16.00 น. วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จยังศาลา กวีนิรมิตร เพื่อสรงน้ำศพพระสุธรรมคณาจารย์ หรือหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เจ้าอาวาสวัดอรัญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พระนักปฏิบัติชื่อดังแห่งภาคอีสานต่อมาเมื่อเวลา 16.47 น. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานพวงมาลา น้ำสรงศพศพ และหีบทองทึบจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงสดับพระอภิธรรมศพ ถวายผ้าไตรที่หน้าศพแล้วเสด็จกลับ


อบรมครูพระ ที่วัดยาง

ที่วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีเปิดโครงการครูพระสอนศีลธรรม โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ฯพณฯ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายนที่ ผ่านมา


มมร.มอบปริญญา

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้มทีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ศาสนาบัณฑิต 51 ศาสนาศาสตร์ มหาบัณฑิต สมัยที่ 13 และศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบปริญญาบัตร


ครม.เห็นชอบให้สถาบันพุทธศาสนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีสระสำคัญให้สถาบันพระพุทธศาสนามีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สำนักศาสนศึกษา และสำนักเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สำนักศาสนศึกษา และสำนักเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาเถรสมาคมได้


มจร.อบรมพระธรรมทูต

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุทนที่ 11 จำนวน 75 รูป ในภาควิชาการ ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม


พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 68 ปี พระพรหมวิชรญาณ

สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หม่อมราชวงศ์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองราชเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ ถวายน้ำสรงและผ้าไตร แด่พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารมหาเจษฎา

บดินทร์ เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 68 ปี


มติชาวพุทธให้พุทธมณพลเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก

พระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวว่า แถลงการณ์การประชุมชาวพุทธนานาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดพิธีฉลองวันวิสาขบูชาโลกในประเทศไทยต่อไป โดยให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก และให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ประสานการจัดงาน


หลวงพ่อพูลมรณภาพ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีสรงน้ำหลวงอาบศพ หลวงพ่อพูล หรือพระมงงคลสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม พระเกจิชื่อดัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมร ซึ่งได้มรณภาพอย่างสงบ ในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา โดยมีศิษยานุศิษย์ โดยเฉพาะ นักร้อง นักแสดง มาร่วมพิธีกันอย่างเนื่องแน่น


มส.เปิดสอบธรรมสนามหลวง ที่สหรัฐ

นายพิศาล แช่มโสภา ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เลขาธิการมหาเถรสมาคม เสนาว่า พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ได้มีลิขิต ที่ กธ.30/2548 ลง วันที่ 2 พฤษภาคม 2548 แจ้งว่า สนามหลวงแผนกธรรมจะกำหนดเปิดสอบธรรมสนามหลวงครั้งที่

4/2547 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 18-19 มิถุนายน ที่จะถึงนี้


อบรมพระวิปัสสนาจารย์

สมเด็จพระพุฒาจารย์ หัวหน้าคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงฆ์การอบรมเพื่อฝึกอบรมพระสังฆาธเการให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ จะได้สามารถนำธรรมะสู่ประชาชนให้เกิดความร่มเย็นของประเทศชาติสืบไป


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010054151217143 Mins