เร่งวางทิศทางมหาวิทยาลัยนอกระบบ

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2548

wh460130.gif

.......ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ.) กำหนดการประชุมในวันที่ ๕ ก. พ. ๔๘ นี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น นายประเสริฐ ชิดพงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ. ครั้งนี้ จะเป็นนัดแรกของการเข้ามารับตำแหน่งของตน โดยมีวาระสำคัญที่จะพิจารณา คือ เรื่องระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือระบบแอดมิชชั่น ซึ่งจะต้องได้ข้อยุติเกี่ยวกับสัดส่วนองค์ประกอบกลางที่จะนำมาคิดเลือกแน่นอน ซึ่งข้อสรุปเบื้องต้นคือ จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม. ปลาย (GPAX) จำนวน ๑๐% และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ (NET) สัดส่วน ๙๐% เป็นหลัก ซึ่งสัดส่วนของ NET นั้น อาจจะปรับลดได้อีกตามความเหมาะสมของกลุ่มสาขาวิชา

จัดแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม กำหนดจัดการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๔๘ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจเยาวชนของชาติ ให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าแข่งขัน คัดเลือกตัวแทนในระดับเขตและระดับประเทศ เพื่อรับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง ๒ ระดับ ผู้ที่สนใจาเข้าแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ สมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ( หลังใหม่) โทร. ๐๔- ๒๕๑- ๖๐๕๐ จนถึงวันที่ ๑๕ ก. พ. ๔๘

 

ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาจัดอบรมธรรมะแก่นักเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดการอบรมธรรมะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓๒๕ คน รวมกับคณะครูอีก ๑๑ คน ประธานพิธีเปิดงาน คือ นายสุกิจ ชันสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเบื้องต้น เพื่อปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในการ อบรมธรรมะ ได้แก่ การสวดมนต์ นั่งสมาธิ กิจกรรมสันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ เข้าฐานคุณธรรม วินัย พุทธประวัติ วัฒนธรรมชาวพุทธ ฐาน ๑๐๘ คำถาม ฐานพระคุณพ่อแม่ เป็นต้น โดยให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ธรรมะ ได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับพระอาจารย์ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

วัดไทยในต่างประเทศทำบุญสหวาระสำนักสงฆ์ต่างๆ snew040248.jpg

วัดเจริญภาวนา แมนเชสเตอร์ ทำบุญสหวาระตามสำนักสงฆ์ต่างๆ ในเขตแมนเชสเตอร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงาม และเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจของบรรดาพุทธศาสนิกชนในต่างแดน

ซึ่งจะธำรงอยู่ได้ต้องอาศัยพุทธบริษัท ๔ คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เดินทางไปเยี่ยมเยียนศูนย์พระพุทธศาสนาขององค์กร FWBO ( Friends of the Western Buddhist Order ) ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก พระสังฆรักขิต พระภิกษุชาวอังกฤษ ซึ่งเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียกว่า ๒๐ ปี ได้เยี่ยมชมสถานที่ และฟังคำบรรยาย มีชาวต่างประเทศร่วมฟังด้วยจำนวนมาก จากนั้นเดินทางไปกราบนมัสการ พระอาจารย์ ญาณจโจตะ ภิวํสะ ณ วัดสาราณิยธรรม วัดพุทธของพม่าในเมือง Salford , วัดเกตุมติ ซึ่งเป็นวัดศรีลังกา ในเมือง Oldhham เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์ปิยติสะ และพระอาจารย์สมณโจติ พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมโลกตะวันตก

 

ชมรมชาวเหนือมอบสื่อสีขาวให้แก่โรงเรียนวิถีพุทธ

ชมรมชาวเหนือ จัดสัมมนามอบสื่อสีขาวแก่โรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ นครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย อำเภอลาดยาว อ . บรรพตพิสัย อ. แม่วงค์ อ. แม่เปิน และอ. ชุมตาบง ทั้งระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนลาดยาวพิทยาคม อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ โดยงานสัมมนาได้รับเกียรติจากนายสมบุญ ทิพย์รังสี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งได้เป็นตัวแทนรับมอบสื่อสีขาว

จากนั้นเป็นการบรรยายถึงความสำคัญและประโยชน์ของสื่อสีขาว มีผลดีต่อการปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน ครอบครัวและสังคมอย่างไร พระอาจารย์ปิยะ ปิยวฺจโก ได้บรรยายพิเศษเรื่อง สื่อสีขาวกับสังคมไทย ปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อเติบโตเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จากนั้นมีพิธีมอบดาวธรรมแก่ผู้บริหาร และตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ โรงเรียน โดยพระอาจารย์พินิจ จารุปุณฺโณ มอบสื่อสีขาวให้กับคณะครูอาจารย์ในครั้งนี้

โดยในส่วนของชมรมชาวเหนือมีการมอบสื่อสีขาวขยายโอกาสให้กับโรงเรียนวิถีพุทธไปแล้วกว่า ๒๐๐ โรงเรียน ซึ่งขณะนี้ยังมีโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขตอื่นๆ แจ้งความจำนงเพื่อขอรับสื่อสีขาวอีกกว่า ๔๐ โรงเรียน หากกัลยาณมิตรท่านใดสนใจจะเป็นผู้สนับสนุนสื่อสีขาว สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๒- ๙๐๑- ๑๖๑๖

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0071990807851156 Mins