เปิดประสาทพระเทพบิดร เนื่องในโอกาสทำบุญใหญ่ให้ประเทศ

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2548 

......เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี จัดงานทำบุญประเทศครั้งใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ในเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและสร้างความรัก ความสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดประสาทพระเทพบิดร เพื่อให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเป็นกรณีพิเศษ

บวชเฉลิมพระเกียรติ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 150,000 รูป ทั่วประเทศ และยังมีพิธีบวชศิลาจาริณี จำนวน 50,000 รูป พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน และในวันพุธที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา ที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้มีพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา โดยมีสมเด็จพระมหารัชมัง-คลาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ การบรรพชาในครั้งนี้ ได้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าบรรพชาจำนวน 123 คน และจะลาสิขาในวันพฤหัสบดีที 5 พฤษภาคม 2548


โครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้

นายถวิล สมัครรัฐกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้จัดทำ “ โครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ (One-Temple One-E-leaning-Center หรือ OTEC ) เพื่อสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนในชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาชุมชนในอนาคต


คณะสงฆ์ยะละงดบิณฑบาตร 61 วัน

นายมานะ ลือสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนา 8 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ได้ทำหนังสือรายงานนายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ให้พระภิกษุสามเณรงดออกรับบิณบาตร เป็นเวลา 61 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที 1 เมษายน ถึงวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 หลังเกิดเหตุรอบวางระเบิดทำให้ทหารที่คุ้มครองพระได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 นาย และพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 รูป ในขณะที่ออกบิณฑทบาตร


สามเณรนาคหลวง 16 รูป

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ที่วัดสามพระยา กทม. แม่กองบาลี ได้มีการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงทุกประโยค ประจำปี พ.ศ.2548 ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทีมาฟังจำนวนนับพันรูป โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน สำหรับปีนี้มีสามเณรสอบ ปธ.9 ได้ถึงจำนวน 16 รูป และจะเข้าพิธีอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นสามเณรนาคหลวง ในวันวิสาขาบูชา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

นอกจากนี้แม่กองบาลีสนามหลวงยังได้กำหนดวันอังคารที่ 3 และวันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นวันสอบแก้ตัวของพระภิกษุสามเณร ที่สอบไม่ผ่านอีกด้วย


สำนักพระสังฆาธิการ

นายถวิล สมัครัฐกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานฯ มีแนวคิดปรับปรุงและพัฒนาสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นสถาบันที่นอกจากจะมีบทบาทด้านการฝึกอบรมพระสังฆาธิการแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ในช่วง 4 ปี โดยเปลี่ยนสถาบันจากเดิมคือ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา มาเป็นสถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อให้กระชับ ชัดเจนและครอบคลุม


มหิดลจัดสัมมนาระหว่างศาสนา

จากสถานการณ์ความรุนแรงภาคสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาระหว่างศาสนาในหัวข้อ สันติวิธีจากมุมมองทางศาสนา เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบ เมื่อวันศุกร์ที 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัย มหิดล โดยมีนักวิชาการทางศาสนาเป็นวิทยากรบรรยายได้แก่ พระศรีปริยัติโมลี ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ รศ.ดรโคทม อารียา และดร.มาร์ค ตามไท


อย.เตรียมเอาผิดแก่แม่ค้าขายอาหารไม่สะอาด

ศ.ดร. ภักดี โพธิศิริ เลขาธิการกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ตรวจสอบอาหารถุงที่จำหน่ายตามตลาดทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ซึ่งมักจะว่างขายใกล้กับบริเวณที่พระภิกษุรับบาตร เพราะได้รับการร้องเรียนจากพระภิกษุสามเณรที่ออกรับบาตรว่า แม้ค้ามักจะนำอาหารไม่สะอาด ค้างคืนมาขาย ทำให้พระภิกษุสามเณรหลายรูปท้องเสียอย่างรุนแรง ทาง อย. ได้ประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากพบว่า อาหารที่นำมาขายนั้นไม่สะอาด มีสารอันตรายปนเปื้อน หรือมีเชื่อจุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือไปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010061502456665 Mins