พระธรรมกิตติวงศ์ แนะรัฐบาลใช้สังหวัตถุ 4 แก้ปัญหาภาคใต้

วันที่ 27 สค. พ.ศ.2548

snew480827.jpg

สมเด็จพระราชาคณะลาอกจากการเป็นคณะกรรมการ
ศ.ต.ภ.ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันพุธที่10 สิงหาคม ทีผ่านมา มีวาระสำคัญที่จะเข้าสู่การพิจารณา คือ การลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการศูนย์ควบคุม การไปต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ของสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน 4 รูป คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ ในฐานะประธาน ศ.ต.ภ. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ และ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต วัดมกุฏกษัตริยาราม สำหรับพระสังฆาธิการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งแทนสมเด็จพระราชาคณะทั้ง 4 รูป ประกอบด้วย พระพรหมเวที วัดไตรมิตร ที่เดิมเป็นกรรมการ ศ.ต.ภ.อยู่แล้ว แต่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนขึ้นเป็นประธาน ศ.ต.ภ.แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ พระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุข พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำ และพระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธ นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้ง

พระธรรมกิตติวงศ์แนะรัฐบาลใช้สังหวัตถุ 4 แก้ปัญหาภาคใต้

พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอสารามกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า คนทางภาคใต้ก็คือคนไทยด้วยกันแต่ว่านับถือศาสนาต่างกันถึงจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามก็สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ที่สำคัญจะต้องใช้หลักสังคหะวัตถุ สังคหะวัตถุก็คือ 1.ต้องเอื้อเฟื้อต่อกัน มีน้ำใจเมตตากรุณาต่อกัน 2.เข้าใจและพูดจากันให้รู้เรื่อง 3.ต้องเอื้อประโยชน์ต่อกัน และประการที่ 4ก็คือการวางตัวให้ดี วางตัวให้เหมาะสมซึ่งก็หมายถึงการไม่ถือเขาไม่ถือเรา ไม่ถือสูงถือต่ำต้องถือว่าเป็นมนุษย์ด้วยกัน เป็นคนไทยด้วยกันปฏิบัติเหมือนๆ กัน ถ้าเป็นดังนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ส่วนเรื่องอื่นๆ เป็นเพียงปัญหาปลีกย่อยถ้าจับหลักตรงนี้ได้ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาก็คือเข้าอยู่ในหลักของสังคหะวัตถุนี้แหละ ส่วนผู้ที่จะนำหลักสังคหะวัตถุเข้าไปนั้นทางศาสนาพุทธก็ต้องเอาผู้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธส่วนผู้ที่เป็นอิสลามก็ต้องเอาผู้ที่รู้เรื่องศาสนาอิสลามซึ่งเราก็มีอยู่แล้วทางพุทธเราก็มีพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้นำ

 

กรมการศาสนาจัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกสองหมื่นเล่ม

นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยภายหลังการประชุมประชุมเสวนาเรื่องพระสูตร พุทธวิธีในวิถีพุทธ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ว่า กรมการศาสนา ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน เบื้องต้น 20,000 เล่ม เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานราชการ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ สำหรับส่วนที่จะแจกให้กับประชาชนนั้น ขณะนี้ ได้ของบประมาณจากรัฐบาลอีก 80 ล้านบาทแล้ว โดยคาดว่า จะสามารถพิมพ์พระไตรปิฎกเพิ่มขึ้นอีก 5 แสนเล่ม อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใจ จะขอรับพระไตรปิฎกเล่มดังกล่าว สามารถยื่นขอความจำนง ได้ที่ กรมการศาสนา และสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

หลักสูตรปฐมวัย

ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พระครูธีรสารปริยัติคุณ รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ให้แต่ละคณะพัฒนาหลักสูตรขึ้นมารองรับนโยบายการขยายการศึกษา โดยผลิตหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ตามความต้องการของผู้เรียนและแนวโน้มทางตลาดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้เสนอหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในสมัยประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : ศน.บ. การศึกษาปฐมวัย (B.A., Pre-School Education) ที่เสนอโดยภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

พระเรียนหนังสือฟรี

ผศ.น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยผลการประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตหรือ ICL ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ารัฐควรให้การสนับสนุนพระสงฆ์อย่างเต็มที่ โดยให้เรียนฟรี แต่ถ้าเป็นฆราวาสที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ รัฐก็ควรกำหนดสัดส่วนการคืนเงินในอัตราที่ต่ำ ถึงแม้ว่าสาขาวิชาที่เปิดสอนนั้น คนส่วนใหญ่จะไม่สนใจเรียน แต่เมื่อเรียนแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคมก็ควรให้การสนับสนุน

 

มส.ตั้งงบ 200 ล้านบาทให้พระธรรมทูต

นายถวิล สมัครรัฐกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศว่า ปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งพระสงฆ์ที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นผู้เสียสละ เพราะต้องใช้ความอดทน และต้องมีความมุ่งมั่น เพื่อให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายกว้างและเป็นประโยชน์ต่อมหาชนชาวโลกซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับงานพระธรรมทูตทั้งในประเทศและต่างประเทศมาตลอดซึ่งนอกจากจะมีการตั้งสำนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อรองรับงานดังกล่าวแล้ว ยังได้ตั้งงบประมาณด้านเผยแผ่เพิ่มขึ้นจำนวน 200 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งจะเป็นการสนับสนุนงานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศ

 

จาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี
เตรียมใช้อินเตอร์เนตเผยแผ่ธรรมะ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาว่าในปัจจุบันเด็ก-เยาวชนหันมาสนใจเล่นเกมอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ควรเสนอให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับเด็ก ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ด้วยการตั้งคำถามกลับไปให้ได้ใช้ความคิดในอินเตอร์เน็ตหรือเอสเอ็มเอส เพื่อให้เกิดเป็นความรู้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายด้านแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนา

 

บัดดี้ บอร์ดแบรนด์

บัดดี้ บรอดแบนด์ นับว่า เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เผยแพร่ ผ่าน หน้าจอคอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ของสมาชิก นอกจากนี้ยังมีรายการต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ดูภาพยนต์ ฟังเพลง ข่าว ธุรกิจการลงทุน การศึกษา และไลฟ์สไตล์ ส่วนไลฟ์สไตล์นั้น เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมมะ ของ DMC Channel หรือ จานดาวธรรม ที่นำเสนอเรื่องราวที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติ อนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาอุบาสิกาวิสาขา กำเนิดกฐินทาน กำเนิดยักษ์ และเปรต เป็นต้น ถ้าหากจะชมรายการธรรมะ ของ DMC ผ่านทาง บัดดี้ บอร์ดแบนด์ ก็สามารถเป็นสมัครเป็นสมาชิกได้ หรือ เข้าชมทางเวปไซต์ โดยเข้าไปที่ www..buddybb.net และคลิ๊กไปที่ ไลฟ์สไตล์ ท่านก็สามารถเข้าชมรายการธรรมะได้

 

แห่พระบรมสารีริกธาตุที่โคราช

นายประชา เพ็งสุริยา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ พระภิกษุสงฆ์ นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ กระดูกพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศศรีลังกา โดยมีการแห่อย่างยิ่งใหญ่ไปทั่วเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยมีพุทธศาสนิกชนหลายหมื่นคนยืนเรียงรายริมถนนและทางผ่านก้มกราบไหว้ด้วยความเคารพบูชาและร่วมถวายสักการะกันอย่างคึกคัก จากนั้นนำไปประดิษฐานบนแท่นบุษบกในห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์สาขานครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ ปี โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมและสักการะทุกวันจนถึงสิ้นปี 2549

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017404158910116 Mins