พระสังฆราชเสด็จบำเพ็ญกุศล

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2548

 

                                                        snew481001.jpg

 

พระสังฆราชเสด็จบำเพ็ญกุศล

        วันที่ 3 ต.ค. เวลา 10.20 น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 16.30 น. คณะธรรมยุต สวดนวัคหายุสมธัมม์ถวายเป็นพระกุศล เวลา 17.00 น. เสด็จยังห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร ประทานวโรกาสให้บุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายสักการะ ถวายพระพรเนื่องในวันประสูติ เวลา 19.00 น. พระภิกษุ-สามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล ณ พระอุโบสถ นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค. วัดบวรนิเวศวิหาร จะเปิดปูชนียสถานสำคัญของวัดให้พุทธศาสนิกชนเข้านมัสการ ระหว่างเวลา 08.30-18.00 น. ตามสถานที่ดังนี้ 1.พระอุโบสถ 2.พระเจดีย์ 3.พระวิหารเก๋ง 4.พระวิหารพระศาสดา 5.รอยพระพุทธบาท 6.ตำหนักเพ็ชร 7.ตึกมนุษนาควิทยาทาน อย่างไรก็ตาม คณะบุคคลต่างๆ ที่จะขอเข้าเฝ้าถวายสักการะ ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายประสูติ วันที่ 1-3 ต.ค. กรุณาติดต่อโทร.

0-2281-2831-3, 0-14484444

จัดพิมพ์หนังสือพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช 1 แสนเล่ม

นางจุฬารัตน์ กล่าวอีกว่า มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังทำวัตรเย็น วันที่ 3 ตุลาคม โดยทาง น.พ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ผอ.พศ. ได้พิมพ์หนังสือที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราชครบ 93 พรรษา ภายในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชและพระนิพนธ์ธรรมะของพระองค์ โดยมีจำนวนพิมพ์ 1 แสนเล่ม

หลวงพ่อญาท่าน

        เมื่อ วันที่ 25 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.หนองบัวลำภูว่า พระครูประภัศรคุณ หรือหลวงพ่อญาท่าน เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีพัฒนาราม หรือวัดป่ากุดโพนทัน ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง มรณภาพแล้วด้วยอาการสงบเมื่อเช้าวันที่ 24 ก.ย. ที่ รพ.จุฬาฯ กรุงเทพฯ หลังจากที่ท่านได้เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมาด้วยโรคชรา และถุงน้ำดีรั่ว ท่ามกลางความโศกเศร้าของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่เคารพนับถือ โดยหลวงพ่อญาท่าน เป็นเกจิชื่อดังท่านหนึ่งในพระสายวิปัสสนา และยังมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรลูกกลอน ที่ช่วยบำรุงเส้นผม และรักษาผมหงอก ปัจจุบันอายุ 81 ปี ล่าสุด คณะศิษย์ได้นำศพของหลวงพ่อญาท่าน มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่ากุดโพนทันแล้ว

Smart Art Project 2005 :

S.A.P. Without Smoke

        ที่สวนสันติชัยปราการ ถนน ท่าพระอาทิตย์ เครือข่ายศิลปินเพื่อศิลปะปลอด (บริษัท ) บุหรี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภูมิใจเสนอหลากหลายรูปแบบของกิจกรรมด้านศิลปะภายใต้ชื่อโครงการ Smart Art Project 2005 : S.A.P. Without Smoke ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดและจุดยืนของกลุ่มผู้รักงานศิลปะที่รู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ที่พยายามใช้กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการแสวงหาแนวร่วมและสร้างภาพลักษณ์อันดีให้เกิดแก่สินค้าแห่งความตายของ

ค่ายคุณธรรม

        ที่ห้องประชุมพุทธมณฑล และ ที่ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.นครปฐม ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียน รุ่นที่ 438 และ รุ่นที่ 439 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง และโรงเรียนวัฒนพฤกษา จำนวน 1,035 คน ในระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 กันยายน ที่ผ่านมา โดย มีคณะพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยให้การอบรม

ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี2549

        นายถวิล สมัครรัฐกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่าในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 โดยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 ได้พิจารณางบประมาณที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตั้งงบเป็นจำนวน 2,165,964,500 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ผลผลิตด้วยกัน ประกอบด้วย 1.การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 2.การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3.การศึกษาพระปริยัติธรรม ภายใต้แผนงบประมาณเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เห็นพ้องต้องกันว่างบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจะได้เพิ่มขึ้นในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยว่าพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคม สมควรได้รับการดูแลจัดสรรเป็นพิเศษ

มมร.จัดประชุมพุทธโลก

        พระเทพวิสุทธิกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) เปิดเผยว่า มมร.จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นำศาสนาแห่งโลก ครั้งที่4 ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2548 ที่หอประชุมอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ กรุงเทพฯ คาดว่ามีผู้นำพุทธศาสนา นักวิชาการและพุทธศาสนิกชนจาก 23 ประเทศเข้าร่วมประชุมประมาณ 3,500 คน การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาท และมหายานได้มาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างนิกาย เชื้อชาติและดินแดน และให้ผู้นำพุทธศาสนาทั้งสองนิกายได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการเผยแผ่หลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวโลก รวมถึงเรียกร้องให้ชาวโลก หันมาสนใจ ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดสังคมที่สันติสุข และอยู่ร่วมกันอย่างมีความเข้าใจและเอื้ออาทรต่อกัน" พระเทพวิสุทธิกวี กล่าว

ประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 45

        นายนรหัช รักแต่งาม นายกพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการจัดการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 45ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.2548 ว่า การประชุมครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ตัวแทนเครือพุทธสมาคมทั่วราชอาณาจักร โดยมีหัวข้อสำคัญในการประชุม คือชีวิตวิถีพุทธนำไปสู่สันติ เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน ได้เกิดปัญหารุนแรงมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ อาชญากรรม และความไม่เป็นธรรมต่างๆ ตลอดการประชุม จะมีการบรรยายและการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งการพัฒนาเครือพุทธสมาคมให้เข้มแข็งเป็นสถาบันที่จะช่วยพัฒนาสังคมในทุกๆ ด้าน และเมื่อมีข้อยุติประการใดแล้ว พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จะนำผลสรุปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

คนสามวัย

        พระกิติ อภิฉันโท เจ้าอาวาสวัดพุทธบาทเขาผึ้ง บ้านวังดิน หมู่ที่ 2 ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมร่วมคณะกรรมการวัดและภาคส่วนต่างๆ ใน ต.วังดิน มีแนวคิดร่วมกันที่จะสร้างศูนย์อุ่นไอรัก โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เกิดความผาสุกยิ่งขึ้น โดยจะมุ่งเน้นไปที่เยาวชน ที่กำลังเป็นปัญหาในทุกพื้นที่ อาทิ ติดยาเสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และค่านิยมฟุ้งเฟ้อ หากปล่อยไว้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากต่อการเยียวยาหรือแก้ไขได้ โดยแบ่งวัยของประชากรชัดเจน คือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่ และกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะเดียวกัน การรวมกลุ่มของกลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่ม มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในสังคม จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ดังนั้น วัดพุทธบาทเขาผึ้ง ได้มีดำริว่า กลุ่มคนที่จะเชื่อมคนทั้ง 3 กลุ่มเข้าด้วยกันได้ดีที่สุด คือ กลุ่มผู้ใหญ่ เพราะสามารถดูแลได้ทั้งผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน สำหรับปัญหาผู้สูงอายุไม่ถือว่าหนักมาก แต่ควรจะแก้ที่เยาวชนเป็นลำดับต้น มองให้ถึงต้นเหตุของปัญหา เพื่อหาทางแก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้นเมืองช้าง100 วัดปลอดเหล้า

        เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่ 25 ก.ย. ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ได้มีพระสงฆ์จำนวน 500 รูปจากวัดต่าง ๆ ทั่วพื้นที่ 100 วัดร่วมทำพิธีสถาปนา "ร้อยวัดเป็นเขตปลอดเหล้าถาวร"โดยมี นายผ่อง เล่งอี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศาสนาวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเพื่อคัดค้านการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้สัญลักษณ์รูปช้างเข้าตลาดหลักทรัพย์และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยหลังจากพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วประชาชนทุกคนช่วยกันเทเหล้า เบียร์ทิ้งและจุดไฟเผาพร้อมกับนำช้างจำนวน 3 เชือกมาเหยียบทำลายกระป๋องเบียร์ด้วย.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0045474370320638 Mins