ความหมายของกามภพ

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2558

ความหมายของกามภพ


         กามภพ คือ ภพอันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกาม ซึ่งประกอบด้วยภูมิทั้งหมด ๑๑ ภูมิ ได้แก่ เทวภูมิ ๖ มนุสสภูมิ ๑ และอบายภูมิ ๔

องค์ประกอบของกามภพ 
เทวภูมิ ๖ ประกอบด้วย 
- จาตุมหาราชิกาเทวภูมิ
- ดาวดึงส์เทวภูมิ
- ยามาเทวภูมิ
- ดุสิตาเทวภูมิ
- นิมมานรตีเทวภูมิ
- ปรนิมมิตสวัตตีเทวภูมิ

 

มนุสสภูมิ เป็นที่อยู่ของมนุษย์ อยู่บนพื้นดินในระดับเดียวกับไหล่เขาพระสุเมรุ ตั้งอยู่ทั้ง๔ทิศของเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาลผืนแผ่นดินทั้ง ๔ เรียกว่าทวีปมีชื่อว่า
- ปุพพวิเทหทวีป
- อปรโคยานทวีป
- อุตตรกุรุทวีป 
- ชมพูทวีป

 

อบายภูมิ ๔ ประกอบด้วย
- นิรยภูมิ
- เปตติวิสยภูมิ
- อสุรกายภูมิ
- ติรัจฉานภูมิ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016308263937632 Mins