ประเภทของเทวดา

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2558

ประเภทของเทวดา

 

ถ้าแบ่งเทวดาตามการดำเนินชีวิต สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท
๑. เทวดาที่ประมาทในชีวิต มัวเมา เพลิดเพลินอยู่ในทิพยสมบัติ
๒. เทวดาที่ไม่ประมาทในชีวิต หมั่นเจริญพุทธานุสสติ และไปสักการะบูชาพระธาตุจุฬามณีเจดีย์อยู่เป็นนิตย์

 

ถ้าแบ่งเทวดาตามกำลังบุญ ก็แบ่งได้เป็น๒ ประเภท
๑. เทวดาที่มีวิมานเป็นของตัวเอง
๒. เทวดาที่ไม่มีวิมานเป็นของตัวเอง ต้องเป็นบริวารไปอาศัยวิมานอื่นอยู่ เพราะบุญไม่มากพอจะมีวิมานเป็นของตัวเอง

 

ถ้าแบ่งตามสถานที่อยู่ ก็แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท
๑. เทวดาที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ มี ๓ กลุ่มใหญ่คือ
๑.๑ ภุมมเทวา มีวิมานในระดับพื้นดิน
๑.๒ รุกขเทวดา มีวิมานอยู่ในต้นไม้หรือยอดไม้
๑.๓ อากาศเทวา มีวิมานลอยอยู่ในอากาศสูงจากพื้นดินขึ้นไป๑โยชน์ (๑๖ กิโลเมตร)

๒. เทวดาที่อยู่บนสวรรค์ทั้ง๖ชั้น ตั้งแต่จาตุมหาราชิกาจนถึงปรนิมมิตวสวัตตี

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010851820309957 Mins