ความพิเศษของสวรรค์ชั้นดุสิต

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2558

ความพิเศษของสวรรค์ชั้นดุสิต


         เป็นสวรรค์ชั้นที่ 4 มีท้าวสันตดุสิตเป็นผู้ปกครองภพ โครงสร้างของสวรรค์ชั้นดุสิต จะกลมแบนราบมีวิมานของท้าวสันตดุสิตเป็นศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นนี้ แล้วแบ่งออกเป็น 4 เขต วนโดยรอบวิมานของท้าวสันตดุสิต ดังนี้

เขตที่ 1 เป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้า    คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี ซึ่งอยู่ชั้นในสุด


เขตที่ 2 เป็นที่อยู่ของพระนิตยโพธิสัตว์    คือ พระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน ซึ่งวงบุญพิเศษของผู้ที่มีมโนปณิธานจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานให้หมด จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ก็จะอยู่ในเขตนี้ด้วย


เขตที่ 3 เป็นที่อยู่ของอนิตยโพธิสัตว์    คือ พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 ยังต้องสร้างบารมีอีกมาก


เขตที่ 4 เป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำกุศลมาก และมีกำลังบุญมากพอ ที่จะได้อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนี้ เป็นเขตทั่วไป นอกเหนือจาก 3 เขตแรก

 

           สวรรค์ชั้นดุสิตนี้มีความพิเศษกว่าสวรรค์ชั้นอื่นอยู่หลายประการหนึ่งในความพิเศษนั้นก็คือ เป็นที่อยู่ของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตจำนวนมาก และเหล่าเทพบุตรที่สร้างบารมีเป็นพระสาวก เพื่อตามพระบรมโพธิสัตว์ลงมาตรัสรู้ในอนาคต เหตุผลที่พระบรมโพธิสัตว์ หรือบัณฑิตทั้งหลายปราถนาที่จะมาบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ ทั้งที่กำลังบุญของแต่ละท่านนั้นมากมาย ปราถนาที่จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ มีข้อสังเกตอย่างน้อย 3 ประการคือ

1. พระโพธิสัตว์สามารถจุติลงมาได้ตามใจปราถนา หมายความว่า โดยปกติเทวดามีเหตุแห่งการจุติ 4 ประการ คือ หมดอายุขัย หมดบุญ ลืมเสวยอาหารทิพย์ จุติเพราะความโกรธ แต่เหล่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ เมื่อจะจุติลงมาสร้างบารมี หรือมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสามารถดับวูบลงมาเกิดได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกฏเกณฑ์ของชาวสวรรค์ชั้นอื่นๆ


2. สวรรค์ชั้นนี้มีแต่บัณฑิต มีแต่พระบรมโพธิสัตว์ ล้วนแต่มีอัธยาศัยคล้ายคลึงกัน ที่จะฝึกฝนตนเองและช่วยสรรพสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานไม่ประมาทในการดำรงชีวิตเหมือนชาวสวรรค์ชั้นอื่นๆ มักจะคบหาบัณฑิต พูดคุยสนทนาธรรมกันเพื่อความเบิกบานใจ และหมั่นไปฟังธรรมในวันพระ ซึ่งท้าวสันตดุสิตจะเป็นผู้อัญเชิญ พระบรมฌพธิสัตว์ที่มีบุญบารมีมากมาแสดงธรรมให้ฟัง


3. ขนาดอายุทิพย์ของสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ คือ 4,000 ปีทิพย์ ซึ่งไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป พอเหมาะพอดีที่จะเสวยสุข เพราะท่านจะต้องลงมาสร้างบารมีกันต่อ ถ้ามีอายุขัยนานเกินไปจะทำให้เสียเวลา

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล


 

 Total Execution Time: 0.0039764324824015 Mins