บทสวดเจ็ดตำนาน โพชฌังคะปะริตตัง (โพชฌงโค)

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2558

เจริญพระพุทธมนต์
บทสวดมนต์เจ็ดตำนาน

โพชฌังคะปะริตตัง (โพชฌงโค)

เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดมนต์เจ็ดตำนาน  โพชฌังคะปะริตตัง

 

โพชฌังคะปะริตตัง

      โพชฌังโค สะติสังขาโต
ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ -
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
สัตเตเต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
      เอกัสมิง สะมะเย นาโถ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตวา
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
      เอกะทา ธัมมะราชาปิ
เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
      ปะหีนา เต จะ อาพาธา
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

 

โพชฌังคะปะริตตัง

Untitled-4.jpg

 

คำแปล โพชฌงคปริตร

      โพชฌงค์ คือ องค์แห่งการตรัสรู้ ๗ ประการ เหล่านี้ คือ สติ ความระลึกได้ 
ธรรมวิจยะ ความใคร่ครวญในธรรม
วิริยะ ความเพียร
ปีติ ความอิ่มใจ
ปัสสัทธิ ความสงบ
สมาธิ ความตั้งใจมั่น
อุเบกขา ความวางเฉย

      เป็นธรรมที่พระมหามุนีเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งปวงได้ตรัสไว้ชอบแล้ว ซึ่งถ้าบุคคลเจริญให้มากแล้ว ย่อมทำให้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อพระนิพพาน และเพื่อความตรัสรู้ ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดการทุกเมื่อ ฯ

       ในสมัยหนึ่ง พระบรมโลกนาถได้ทอดพระเนตรเห็น พระโมคคัลลานะ กับ พระกัสสปะ เป็นไข้มีทุกขเวทนา จึงได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ๗ ประการนี้  พระเถระทั้ง ๒ ท่าน ก็มีใจเพลิดเพลินกับพระธรรมที่พระบรมโลกนาถทรงกล่าวแล้วนั้น และได้หายจากความเจ็บไข้ในขณะนั้น  ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดการทุกเมื่อ ฯ

      ในกาลครั้งหนึ่ง แม้พระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระธรรมราชาเอง ก็ถูกความเจ็บป่วยไข้เบียดเบียนเช่นกัน พระองค์ทรงมีรับสั่งให้พระจุนทเถระแสดงธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ๗ ประการนี้โดยควายินดี  แล้วพระองค์ก็ทรงบันเทิงพระทัยหายจากความป่วยไข้ไปโดยฐานะอันควรนั่นแล ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดการทุกเมื่อ ฯ

    ก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายนั้น เป็นสภาวะที่พระผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้ง ๓ องค์ละได้แล้ว ถึงความไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อีกโดยธรรม ประดุจดังกิเลสทั้งหลายถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้วฉะนั้นนั่นแล ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดการทุกเมื่อ ฯ

 

Untitled-4.jpg

 

 เกร็ดตำนานโพชฌงคปริตร  (โพชฌงโค)

      ในเจ็ดตำนานท่านยกเอาไปสวดต่อกับองคุลิมาลปริตร รวมเป็นบทเดียวกัน เพราะองคุลิมาลปริตรสั้นมากจึงฟังดูไม่มีน้ำหนัก จึงแก้ด้วยยกเอาโพชฌงคปริตรซึ่งมีสรรพคุณคล้ายกัน คือแก้เจ็บแก้ไข้ด้วยกัน มาสวดต่อให้ยาวขึ้น

        ส่วนในสิบสองตำนาน ท่านไม่จัดรวมกัน มีบทขัดทั้งสองบท แก้เรื่ององคุลิมาลปริตรสั้น ด้วยการสวดซ้ำ ๓ จบ

 

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube blc4monk 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016442632675171 Mins