องค์ประกอบของการปฏิสนธิ (การเกิด)

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2558

องค์ประกอบของการปฏิสนธิ (การเกิด)


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ประกอบของการปฏิสนธิ 3 ประการ
1. บิดาและมารดาอยู่ร่วมกัน
2. มารดาอยู่ในระยะที่ตั้งครรภ์ได้
3. มีวิญญาณปฏิสนธิ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 Total Execution Time: 0.0079535682996114 Mins