การฟังธรรมตามกาล 

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

การฟังธรรมตามกาล 


             ฟังธรรมตามกาลแปลว่า ฟังพระธรรมคำสั่งสอนตามเวลาที่สมควร หมายถึงการหมั่นหาเวลาว่างไปฟังธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อยกระดับใจ และสติปัญญาให้สูงขึ้นเป็นสัมมาทิฐิ 

 

             สัมมาทิฐิ คือ ปัญญามีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของโลกและชีวิตว่า อะไรถูก-ผิด อะไรดี-ชั่ว อะไรบุญ-บาป อะไรควร-ไม่ควรทำ เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย ถึงคนจะมีความรู้ความสามารถปานใด แต่เป็นมิจฉาทิฐิเขาจะเอาตัวไม่รอด แต่ผู้มีสัมมาทิฐิ แม้มีความรู้ความสามารถพอประมาณก็เจริญได้ สัมมาทิฐิเกิดขึ้นได้จากเหตุ 2 อย่างคือ

1. ได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตร ซึ่งก็คือเพื่อนผู้แนะประโยชน์ได้ว่า อะไรถูก-ผิด อะไรดี-ชั่ว อะไรบุญ-บาป อะไรควร-ไม่ควร
2. ตนเองมีโยนิโสมนสิการ คือไตร่ตรองข้อคิดเป็น 

       เพราะฉะนั้น ถ้าอยากมีสัมมาทิฐิ ต้องศึกษาเรื่องการฟังธรรม 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม


 

 Total Execution Time: 0.0063951849937439 Mins