เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้องแต่งตัว

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2559

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้องแต่งตัว

ทำอย่างไรให้ห้องแต่งตัวเป็นห้องแห่งการสร้างบุญ
               คำนิยามของห้องแต่งตัว คือ ห้องพัฒนานิสัย ตัดใจและใฝ่บุญ คือฝึกตัดใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไร้สาระที่จะทำให้เราเสียเวลาไปอย่างน่าเสียดาย หลักธรรมประจำห้องแต่งตัว คือ สัมมาสติ หมายถึงความระลึกชอบ รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยพยายามทำสิ่งที่ถูกที่ควร ไม่พลั้งเผลอไปทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร ห้องแต่งตัวจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ห้องมหาสติ"

 

หน้าที่หลักของห้องแต่งตัว
1. ใช้ในการปลูกฝังสัมมาสติ คือ ฝึกประคองรักษาใจให้ผ่องใสเป็นปกติไม่ปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลส
2. ฝึกให้มีความระมัดระวังตน ไม่ประมาทเผอเรอ มีความตื่นตัวตลอดเวลา 
3. ฝึกตัดใจไม่คิดหมกมุ่นในกาม ตามแฟชั่นหรือกระแสสังคม
4. ฝึกใช้เหตุผลตักเตือนใจของตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะไม่ให้เกิดความลำเอียง และสูญเสียศีลธรรมประจำใจ

 

ประโยชน์จากการใช้ห้องแต่งตัวอย่างถูกต้อง
ทางใจ
1. ตัดใจไม่ให้หลงในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จากการที่ต้องแต่งตัวหรูๆ ดึงดูดสายตาคนอื่นหรือเพื่อให้ตัวเองเด่นเหนือใครๆ 
2. ตัดใจไม่ให้มัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวในความไม่มีโรค ในความอายุยืน
3. ตัดใจไม่ฟุ้งเฟ้อ ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพย์ เพราะใช้หลักการแต่งตัวที่ถูกต้อง
4. ตัดใจสร้างบุญกุศลเป็นประจำ เช่น ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพราะได้ฝึกการตัดใจจากการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยทำให้มีเงินทำทาน และแต่งตัวสุภาพเพื่อให้ใจไม่หมกมุ่นเรื่องแฟชั่นการแต่งตัว สามารถนำใจมาเกาะเกี่ยวในเรื่องบุญกุศล เช่นการรักษาศีลและเจริญภาวนาได้
5. ไม่ตกเป็นทาสอบายมุข เพราะมีสติไม่ปล่อยใจไปในอกุศล ไม่แต่งตัวล่อแหลมและไปในที่อันเสี่ยงต่อการตกเป็นทาสอบายมุข

ทางกาย
1. รู้จักการให้เกียรติ เคารพสถานที่ เช่น วัด โรงเรียน
2. รู้จักมารยาทในการเข้าสังคม เช่น ร่วมงานมงคล งานอวมงคล
3. รู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมตามภาวะและฐานะที่ตนเป็น เช่น เป็นเด็กก็ควรเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่
4. มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการคิดดี พูดดี ทำดีอยู่เสมอ เพราะได้ฝึกสติจากห้องแต่งตัว จึงมีสติกำกับการคิด พูด ทำ ดีอยู่เสมอ

 

----------------------------------------

"หนังสือ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ฉบับสร้างแรงบันดาลใจ

ทีมงานหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.004525899887085 Mins