เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้องอาหาร

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2559

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้องอาหาร


ทำอย่างไรให้ห้องอาหาร เป็นห้องแห่งการสร้างบุญ 
    คำนิยามที่แท้จริงของห้องอาหาร คือ ห้องพัฒนานิสัยรู้ประมาณในการพูดและการใช้ทรัพย์หลักธรรมประจำห้องอาหาร คือ สัมมาวาจา หมายถึง พูดถูกต้องประมาณในการพูดและสัมมากัมมันตะหมายถึง ฝึกการกระทำทางกายให้ถูกต้องห้องอาหารมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ห้องมหาประมาณ"

หน้าที่หลักของห้องอาหาร
1. ปลูกฝัง สัมมาวาจา การพูดถูกต้อง ได้แก่การไม่พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เลือกพูดแต่สิ่งดีงาม 
2. ปลูกฝังสัมมากัมมันตะ การกระทำถูกต้อง ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม เลือกทำแต่สิ่งดีงาม

 

ประโยชน์จากการใช้ห้องอาหารอย่างถูกต้อง
ทางใจ
1. รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร คือระลึกอยู่ว่าเรารับประทานอาหารเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ จะได้นำเรี่ยวแรงไปทำความดี
2. รู้จักประมาณในการใช้ทรัพย์ คือ รู้จักการกำหนดรายจ่ายให้น้อยกว่ารายได้ จะได้มีทรัพย์เหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็นและใช้บริจาคสร้างบุญกุศลอันเป็นหนทางไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
3. รู้จักประมาณในวาจา คือ การใช้คำพูดที่นุ่มนวล มีเหตุผล มีประโยชน์ เหมาะแก่กาลเทศะในสถานการณ์ต่างๆ

ทางกาย
1. ใช้ห้องอาหารสำหรับประกอบอาหาร
2. ใช้เป็นที่ประชุมสมาชิกพร้อมหน้าพร้อมตา
3. ใช้ห้องอาหารเป็นที่รับประทานอาหาร
4. ใช้ห้องอาหารเป็นที่เก็บอาหาร
5. ใช้ห้องอาหารเป็นที่ต้อนรับแขก

----------------------------------------

"หนังสือ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ฉบับสร้างแรงบันดาลใจ

ทีมงานหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก"

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0082334995269775 Mins