เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้องเรียน

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2559

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้องเรียน

ทำอย่างไรให้ห้องเรียนหรือห้องทำงานเป็นห้องแห่งการสร้างบุญ
            คำนิยามที่แท้จริงของห้องเรียน คือ ห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จหลักธรรมประจำห้องเรียนหรือห้องทำงานคือ สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ เว้นจากการแสวงหารายได้หรือความรู้ในทางผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ผิดจารีตประเพณี ห้องเรียนหรือห้องทำงานจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ห้องมหาสมบัติ" 

หน้าที่หลักของห้องเรียน
1. ใช้ศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพสุจริต ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม
2. ใช้ฝึกความเพียรในการเรียน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ
3. ใช้ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย คือ
3.1 ใช้คำพูดสุภาพ ถูกกาลเทศะ
3.2 มีความเคารพในบุคคลและสถานที่
3.3 มีมารยาทในการใช้ห้องเรียน มีบุคลิกภาพที่งดงาม
3.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
3.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่กำหนด
3.6 ดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมและสะดวกต่อการใช้งาน

สิ่งที่ควรฝึกให้เป็นนิสัย
1. ฝึกตนให้เป็นคนมีวินัย ทำการบ้านให้เสร็จ และส่งตรงเวลา
2. ฝึกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ลอกการบ้านเพื่อน
3. ฝึกดูแลร่างกายด้วยท่านั่งที่ดี รักษาสุขภาพ
4. ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดเชิงบวกที่จะต้องประสบความสำเร็จ เชื่อฝีมือตนเอง "อย่าคิดยอมแพ้ ก่อนที่จะเริ่มงาน เพียงเพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดี"
5. ฝึกเขียนบันทึก เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของตัวเรา

ประโยชน์จากการใช้ห้องเรียนอย่างถูกต้อง
ทางใจ
1. สามารถใช้สติปัญญาในการประกอบอาชีพ ให้ประสบผลสำเร็จด้วยดีตามเป้าหมาย
2. มีโอกาสเพิ่มพูนบุญกุศลให้แก่ตนเองเป็นนิจ
3. แสวงหาความรู้ทางโลกและทางธรรมเป็นนิจทำให้สามารถเพิ่มพูนปัญญาขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ก่อเวรภัยกับใครๆ

ทางกาย
          การปฏิบัติตามวินัยประจำห้องเรียนหรือห้องทำงาน ด้วยความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ผู้ปฏิบัติย่อมได้รับประโยชน์ในด้านร่างกาย ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากด้านจิตใจ คือ มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการประกอบเฉพาะสัมมาอาชีพเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพทั้งปวง

 

----------------------------------------

"หนังสือ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ฉบับสร้างแรงบันดาลใจ

ทีมงานหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010442495346069 Mins