อนุโมทนาบุญงานบวช

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2548

 

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึ้นในโลก

ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก

เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เทพยดา และมนุษย์ทั้งหลาย

บุคคลคนเดียวคือใคร คือบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นไม่วิปริต

เขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากอสัทธรรมแล้ว ให้ตั้งอยู่ในสัทธรรม "

( มก. เล่ม ๓๓ หน้า ๑๙๑)

 

พระพุทธพจน์ที่ตรัสสรรเสริญความเป็น " สัมมาทิฏฐิ" ของบุคคลเพียงคนเดียว เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมยังประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งหลาย ทำให้นึกถึงภาพของเหล่าธรรมทายาทรุ่น ๖๑ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบรรพชา ภาพเบื้องหน้า สีเหลืองลออของผ้ากาสาวพัสตร์ยังคงสะท้อนแวววับอยู่ในใจ กลายเป็นความอิ่มเอมในมหากุศลอยู่เสมอ เมื่อนึกถึงครั้งใด บุญย่อมเกิดขึ้นทุกครั้ง special480502.jpg

ท่านได้ยกตนจากฐานะผู้นับถือพระรัตนตรัย มาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย คือ พระภิกษุสงฆ์ผู้ดำรงตนเป็นแบบอย่างของผู้นำด้านศีลธรรม คอยชี้แนะแนวทางความเห็นถูกให้แก่ผองชน เพราะความเป็นกัลยาณมิตรของท่าน จึงจะนำความสว่างมาสู่มวลมนุษยชาติ ให้รอดพ้นจากความมืดมิดแห่งอวิชชา

เรายังคงจำกันได้ ถึงภาพบรรยากาศในวันอุปสมบท อากาศยามเช้าเย็นสบาย ลมพัด กิ่งใบป่าประดู่ลายในเขตพุทธาวาสไหวเอนไปมา แสงเงินแสงทองค่อยจับขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก ฉายให้เห็นอุโบสถสีขาวเด่นสง่าอยู่เบื้องหน้า แต่เวิ้งฟ้ากระจ่างในยามนั้นคงด้อยรังสีลงไปถนัดตา หากว่านำมาเทียบกับดวงธรรมสว่างไสวที่ผุดขึ้นในศูนย์กลางกายของเหล่านาคธรรมทายาท ผู้ยืนสงบนิ่งรายรอบอุโบสถ ในพิธีเวียนประทักษิณที่กำลังจะเริ่มขึ้น ทุกท่านต่างประคองใจหยุดนิ่ง รองรับท่อธารแห่งบุญ ในวันประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามครั้งนี้

ความปลาบปลื้มใจที่บังเกิดขึ้นกับหมู่ญาติ ตลอดจนสาธุชนผู้ร่วมอนุโมทนาจำนวนมาก ทำให้รู้ซึ้งถึงมหากุศลครั้งสำคัญของผู้ได้โอกาส ที่ไม่ยอมเสียโอกาส และตระหนักในความโชคดี ที่ได้มาโดยยาก ใครก็ตามที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมงานบวช นอกจากจะสัมผัสได้ถึงความสงบเย็น และความศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ไปทุกอณูของบรรยากาศแล้ว คงมีความหวังอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคล้ายๆ กัน คือ ปรารถนาจะให้ภาพเหล่านี้ เป็นแบบอย่างหนทางชีวิตอันถูกต้องดีงาม ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามต่อไป ..

จึงขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพงานบวชทุกท่าน ในฐานะผู้จรรโลง พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ย่อมได้อานิสงส์มากอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ทุกครั้งที่เรานึกถึงการบวช เท่ากับน้อมนำพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ มาตั้งไว้กลางใจ เป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ใจมีความละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่นานนักจะดิ่งลงสู่ความสงบภายใน สว่างโล่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระ ด้วยผลบุญที่เจริญพุทธานุสติอยู่เสมอ

ทั้งนี้ เพราะความเมตตาของ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่ปรารถนาจะให้พุทธศาสนิกชน ตลอดจนเยาวชนไทยทุกคน เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ทำให้เกิดโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นพิเศษบูชาธรรม ๖๑ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่วัดพระธรรมกายได้ดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เป็นเวลายาวนานกว่า ๓๓ ปี ครอบคลุมกลุ่มเยาวชนในทุกระดับชั้น อาทิเช่น

๑ . โครงการอบรมธรรมทายาทภาค ฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษารุ่นที่ ๓๓

อบรมระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๑ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๔๘

๒ . โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๒๒

อบรมระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม  ๘ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๔๘

๓ . โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ ๑๑

๔ . โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ ๔

ทั้ง ๒ โครงการนี้ อบรมระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๓ เมษายน พ. ศ. ๒๕๔๘

๕ . โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ ๑๒

อบรมระหว่างวันที่ ๓ เมษายน  ๑ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๔๘

๖ . โครงการอบรมเตรียมยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๔

อบรมระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ เมษายน พ. ศ. ๒๕๔๘

๗ . โครงการอบรมยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๑๘

อบรมระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๔ เมษายน พ. ศ. ๒๕๔๘

ทานบดีผู้ใจบุญที่ได้ร่วมสนับสนุนงานบวชทุกท่าน ย่อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสืบทอด และจรรโลงพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ให้คงอยู่คู่กับโลกนานนับพันปี บุญใหญ่ที่ได้กระทำในบัดนี้ ย่อมส่งผลให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ไม่ว่าเราไปเกิดในที่แห่งใด จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของบวรพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ แวดล้อมด้วยบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรทุกเมื่อ ครั้นถึงคราวประพฤติปฏิบัติธรรม ย่อมทำให้เข้าถึงพระธรรมกาย ได้โดยง่าย ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020250678062439 Mins