วันคุ้มครองโลก

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2548

 

   
   

.....โลก...ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษยชาติกว่า ๖ พันล้านคน โลกจะร่มเย็นเป็นสุขหรือรุ่มร้อนเป็นทุกข์ ล้วนขึ้นอยู่กับน้ำมือมนุษย์ที่กระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง และกระทำต่อทรัพยากรธรรมชาติของโลก เพราะการกระทำใดๆ ของมนุษย์แม้เพียงเล็กน้อย ล้วนมีผลกระทบถึงสิ่งต่างๆ รอบตัว หากการกระทำนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติ โลกจะสงบและบังเกิดสันติสุข หากการกระทำใดมุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จนมองข้ามชีวิตของผู้อื่น โลกใบนี้ย่อมเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า เต็มไปด้วยความรุนแรง และไร้ซึ่งสันติภาพ

วันที่ ๒๒ เมษายน วันที่ชาวโลกพร้อมใจกันกำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day และยังเป็นวันที่องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กำหนดให้เป็น “ วันธรรมะคุ้มครองโลก” อีกด้วย เพราะตระหนักดีว่า โลกจะสงบร่มเย็นได้ เมื่อชาวโลกปฏิบัติตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย้อนนึกถึงภาพแห่งความประทับใจ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ผ่านมา เหล่าพุทธศาสนิกชนเรือนแสน ณ วัดพระธรรมกาย ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจไปกับภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ในพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐาน ณ ภายในมหาธรรมกายเจดีย์

นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่ายินดีเมื่อได้ทราบข่าวว่า คณะกรรมการรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ จากประเทศอินเดีย ได้ขอโอกาสถวายรางวัลเกียรติยศประจำปีนี้ แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ในฐานะผู้นำองค์กรศาสนาที่อุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก

โดยที่มาของ รางวัล เหรียญเกียรติยศ มหาตมคานธี เพื่อสันติภาพ นี้ เป็นรางวัลซึ่งมอบให้กับผู้ที่อุทิศตนทำงานเพื่อประชาชนในสาขาต่างๆ ทั่วโลก มีองค์กรที่รับผิดชอบด้านการคัดสรรผู้ได้รับรางวัลคือ Akhil Bharat Rachanatmak Samaj (All Indian Gandhian Worker Society) ซึ่งเป็นสมาพันธ์แห่งชาติขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาตมคานธี ทั้งหมดในประเทศอินเดีย มีขอบเขตการทำงานด้านมนุษยธรรม และสันติภาพ มานานกว่า 4 ทศวรรษ

ในปีนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้รับรางวัลเหรียญเกียรติยศ มหาตมคานธี เพื่อสันติภาพ ในฐานะที่เป็นผู้ที่อุทิศตน ให้กับการพัฒนาเยาวชนมาตลอด 40 ปี มีผลงานดีเด่นคือโครงการปลูกฝังศีลธรรม ทางก้าวหน้า ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า ๒๐ ล้านคน และการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกจากสุราและบุหรี่ จนได้รับการถวายรางวัล World No Tobbacco Day Award 2004 จากองค์การอนามัยโลก

พิธีถวายรางวัลเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สภาธรรมกายสากล ริ้วขบวนอัญเชิญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้น ผู้แทนคณะกรรมการรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ ได้กล่าวประกาศเกียรติคุณของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มีใจความดังนี้

“ นมัสการ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ และพระคุณเจ้าทุกรูป

เรียนท่านสมาชิกรัฐสภา ท่านผู้มีเกียรติ และสาธุชนทุกท่าน

ข้าพเจ้า ในนามคณะกรรมการรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความปีติยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ท่ามกลางมหาสมาคมของผู้รักสันติภาพเรือนแสนคน ณ สภาธรรมกายสากลแห่งนี้ ในโอกาสที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติถวายรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย

คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาผลงานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ โดยการนำเสนอขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พบว่า พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มีผลงานการสร้างสันติภาพแก่โลกอันน่ามหัศจรรย์ ยากจะมีผู้เสมอเหมือน ด้วยแนวคิดที่ว่า สันติภาพที่แท้จริงของโลกเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน อันเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนา

ท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ซึ่งเป็นโครงการปลูกฝังศีลธรรมในหมู่เยาวชนตลอดจนครูบาอาจารย์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ และจัดต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๒๓ ปีแล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมกว่า ๒๐ ล้านคน นับเป็นโครงการอบรมคุณธรรมเยาวชนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกโครงการหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมเยาวชนอีกมาก เช่น การอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน โครงการบ้านแสงสว่าง เป็นต้น

จากผลการวิจัย พบว่า เยาวชนที่ผ่านโครงการจำนวนหลายล้านคนในแต่ละปี เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบดีขึ้น ช่วยเหลือกิจการของพ่อแม่ ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติดทุกชนิด เยาวชนบางรายเคยเป็นผู้หลงผิด เสพสุรา ยาเสพติด แต่เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมทางก้าวหน้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนใหม่ สรรค์สร้างสังคมให้ดีงาม และยังได้กลับมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรม เพื่อขยายไปสู่เยาวชนให้มากขึ้น เพราะเห็นประโยชน์แล้วด้วยตนเอง การที่เยาวชนสื่อสารกันเอง และเป็นต้นแบบให้แก่กันและกันนี้ นับเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุด จะเห็นได้ว่าโครงการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประสบความสำเร็จทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

นอกจากนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ยังเป็นผู้ริเริ่มใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ เพื่อการศึกษาความจริงของโลกและชีวิต ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงโทษภัยของการทำความชั่วและมีกำลังใจในการสร้างความดี ผ่านทางเครือข่ายทีวีดาวเทียมและอินเตอร์เน็ต โดยถ่ายทอดสดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ครอบคลุมประชากรหลายพันล้านคน และมีการแปล ๘ ภาษา อีกทั้ง ท่านยังเป็นผู้ริ่เริ่มอย่างจริงจังกับการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกจากสุราและบุหรี่ โดยดำเนินกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเครือข่ายโรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด และเครือข่ายกัลยาณมิตร ไปจนถึงองค์กรศาสนาทั้งคริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ และขยายไปทั่วโลก นับเป็นกิจกรรมที่ก้าวข้ามพรมแดนของประเทศและศาสนา ส่งผลให้ประชาชนทั้งโลกตระหนักถึงโทษภัยของสุราและบุหรี่กันอย่างกว้างขวาง จนองค์การอนามัยโลกได้ถวายรางวัล World No Tobacco Award 2004

ซึ่งผลงานที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นของผลงานเพื่อสันติภาพ สันติสุขอันยิ่งใหญ่ที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้อุทิศตนสร้างขึ้นต่อโลกตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ที่ผ่านมา

ข้าพเจ้า ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ จึงขอถือโอกาสนี้ ถวายรางวัลแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่าน ให้ชาวโลกได้รับทราบ และเชื่อมั่นว่า เกียรติคุณอันงดงามที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จะเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่บุคคลอีกนับล้านๆ คน ให้ได้มาร่วมกันสร้างความดี เพื่อสร้างโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น และมีสันติภาพที่แท้จริง “

รางวัลที่ได้ในครั้งนี้ สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนที่ได้พบเห็น ถึงการสร้างความดีอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย เป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ชาวโลกทั้งหลาย หันมารวมพลังกันสร้างความดีโดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไข ร่วมกันสร้างสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง แล้วขยายออกสู่สันติภาพภายนอกที่ยั่งยืนต่อไป.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014533599217733 Mins