นักปราชญ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2559

 

นักปราชญ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์

 

พุทธพจน์เตือนใจ
 
                  “นักปราชญ์เหล่าใดมีศีลบริสุทธิ์ มีปัญญาหมดจดดี มีจิตตั้งมั่น ประกอบความเพียร เจริญวิปัสสนา มีปกติเห็นธรรมพิเศษ รู้แจ้งธรรมอันประกอบด้วยมรรค และโพชฌงค์ เจริญสุญญตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกข์ และอัปปณิหิตวิโมกข์ ไม่บรรลุความเป็นพระสาวกในศาสนาของพระชินเจ้า นักปราชญ์เหล่านั้น ย่อมเป็นพระสยัมภูปัจเจกชินเจ้า มีธรรมใหญ่ มีธรรมกายมาก มีจิตเป็นอิสระ ข้ามห้วงทุกข์ทั้งปวงได้ มีใจเบิกบาน มีปกติเห็นประโยชน์อย่างยิ่ง อุปมาดังราชสีห์ อุปมาดังนอแรดฉะนั้น”ปัจเจกพุทธาปทาน
 
                    นี่เป็นพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้ตรัสถึงพระปัจเจกพุทธเจ้า และได้ตรัสอีกว่า“ที่ท่านได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นโดยบังเอิญ ในอดีต ท่านเหล่านั้นได้สร้างบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ แต่ยังไม่ได้โมกขธรรมในศาสนาของพระชินเจ้า ท่านเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์ มีปัญญาแก่กล้า ถึงจะเว้นจากพระพุทธเจ้า ก็บรรลุปัจเจกโพธิญาณได้ แม้ด้วยอารมณ์แห่งความสังเวชเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในโลกนี้ เว้นเราเสียแล้ว ไม่มีใครเลยที่จะเสมอกับพระปัจเจกพุทธเจ้า”

 

     "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00092103083928426 Mins