คุณธรรมของบัณฑิต

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2547

 

 

 

“เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน

มีสติ มีการงานสะอาด

ใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้ว

เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท”

 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๘ ขุ. ธ. ๒๕/๑๘