แถลงข่าวเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก (เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 19 กรกฎาคม พ.ศ.2559)

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2559

แถลงข่าวเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

แถลงข่าวเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก
(เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 19 กรกฎาคม พ.ศ.2559)

"หลวงพ่อธัมมชโย" เชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ "
สวดธัมมจักกัปปวัตตสูตร 1 ล้านจบ" ภายในพรรษานี้

     “วันอาสาฬหบูชา” คือ วันเพ็ญเดือนแปด เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ ทำให้พระโกญทัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันและขอออกบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบ 3 ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

    “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” มีเนื้อหาหลักคือ การหลีกเลี่ยงจากทางสุดโต่งทั้ง 2 ข้าง คือ การเพลิดเพลินในกามสุข และการทรมานตนเอง แต่ให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นแม่บทในการปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนา

   นับแต่ “วันอาสาฬหบูชา” นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงเผยแพร่คำสอนไปสู่ชาวโลกอย่างกว้างขวาง “เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก” จึงเห็นด้วยที่สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 1 ได้ประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และได้เสนอให้ “วันอาสาฬหบูชา” เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าสู่ประชาชนและเยาวชนอย่างจริงจัง เพื่อศีลธรรมจะได้กลับสู่สังคมไทย บ้านเมืองจะได้สงบร่มเย็น ผู้คนมีศีล 5 เป็นพื้นฐานตามนโยบายของมหาเถรสมาคม

   เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” นี้ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) แม้ยังมีอาการอาพาธ อยู่ระหว่างการพักรักษาสุขภาพตามคำแนะนำของคณะแพทย์ แต่ด้วยความที่ท่านปรารถนาให้ชาวโลกเข้าถึงธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจึงเมตตาให้โอวาทแก่คณะศิษยานุศิษย์ ในวาระโอกาสเข้าพรรษา ดังนี้

     “หลวงพ่ออยากให้ทุกคนร่วมกัน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 ล้านจบ ภายในพรรษานี้ ถ้าทำได้ลูกทุกคนจะปลื้ม สวดกันต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ให้สวดอย่างสมัครใจ ปลื้มใจ

     เรื่องนี้สำคัญมาก เรามาเกิดก็เพื่อมาสร้างบารมี ซึ่งที่เจดีย์ตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้สวดจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์เลย และยิ่งชักชวนมาสวดกันเยอะๆ บุญก็เกิดกับคนที่ไปชักชวนด้วย แต่ต้องให้อยู่บริเวณเจดีย์นะ ตรงวิหารคด และถ้าเห็นเจดีย์ได้จะยิ่งดี แต่ถ้าไม่ได้ก็ตรงไหนของเจดีย์ ก็ได้

    ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรนี้กว่าจะได้มา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมียาวนานถึง 20 อสงไขยแสนมหากัป สละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง พอสละชีวิตเพื่อความดีครั้งหนึ่ง จิตจะถูกยกระดับ สละชีวิตเพื่อจิตที่บริสุทธิ์ จิตจึงถูกยกระดับให้สูงขึ้น เหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมารของเรา สละชีวิตเพื่อความดี ปักใจมั่นในการปฏิบัติธรรม...ถ้าไม่ได้ตายเถอะ เพื่อที่จะ บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุ จิตก็ถูกยกระดับให้สูงขึ้น ให้บริสุทธิ์ขึ้น พอจิตตกศูนย์ก็เห็นดวงธรรมภายใน

    พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สำคัญมาก ไปบูชาที่ตรงนั้น จิตจะถูกยกระดับ เหมือนเราไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ จุดที่เจดีย์เป็นจุดที่สว่างที่สุด เพราะฉะนั้น จึงใช้คำว่าสำคัญมาก ขอให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการเข้ากะ หมุนเวียนกันมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรม อยู่ในกระแสธารแห่งบุญ เราต้องปลื้ม ถ้าเราไปสวด 1 จบ ก็ได้สายบุญล้านพระองค์ ถ้า 2 จบ ก็คูณสอง พูดไปยังขนลุกเลย สำคัญนะ

    การบูชาเราต้องบูชาทุกวัน พออามิสบูชาแล้ว ก็มาปฏิบัติบูชา ได้ทั้ง 2 บูชา ทั้งอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา พรรษานี้นะ ถ้าลูกทุกคนทำได้จะเป็นอัศจรรย์เลย ลูกทุกคนก็จะได้บุญทั้งโลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์ อนุโมทนาบุญกับลูกๆ ทุกรูป ทุกคน ”

****************************
 

นายองอาจ ธรรมนิทา 
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย
วันอาสาฬหบูชา 19 กรกฏาคม พ.ศ.2559

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030449601014455 Mins