วัดสอนให้เป็นคนดี ละชั่ว กลัวบาป

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2559

จารุณี มาละมิ่ง,วัดสอนให้เป็นคนดี ละชั่ว กลัวบาป,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

วัดสอนให้เป็นคนดี ละชั่ว กลัวบาป

วัดพระธรรมกายสอนให้ทุกคนทุกเชื้อชาติเป็นคนดี ละชั่ว กลัวบาป วัดพระธรรมกายสอนให้กตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณวัดพระธรรมกายสอนให้รู้จักการให้ทาน รักษาศีลการทำสมาธิภาวนา วัดพระธรรมกายสอนให้รู้จักให้อภัยต่อตนเองและผู้อื่นที่สำคัญวัดพระธรรมกาย นำพาชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกๆอย่าง ข้าพเจ้าและครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกๆอย่าง ข้าพเจ้าจึงรักและศรัทธาวัดพระธรรมกายค่ะ

                                                               จารุณี มาละมิ่ง    

 

 

 Total Execution Time: 0.013035635153453 Mins