พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2559

สามเณรอรหันต์
พระเรวตขทิรวนิยเถระ
เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

    สามเณรเรวตะเป็นน้องชายของพระสารีบุตร ผู้เป็นอัครวาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้หนีการแต่งงานไปออกบวชในป่าตอนอายุ ๗ ขวบ และอาศัยอยู่ในป่าไม้ตะเคียน เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรม ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในป่าไม้ตะเคียนนั้น

     เมื่อบวชเป็นพระแล้ว ท่านมีชื่อว่าพระเรวตขทิรวนิย (คำว่า ขทิรวนิย แปลว่าไม่ตะเคียน) 

  พระเรวตเถระ อยู่ในป่าไม้ตะเคียนเป็นเวลานาน ท่านได้รับยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้อยู่ป่า ท่านสามารถแสดงฤทธิ์เนรมิตป่าตะเคียนให้กลายเป็นอารามงดงาม กว้งขวางเพื่อต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสารีบุตรและหมู่สาวกพระภิกษุสงฆ์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028214534123739 Mins