สามเณรราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2559

สามเณรอรหันต์
สามเณรราหุล
สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

สามเณรอรหันต์ สามเณรราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

    สามเณรราหุลเป็นโอรส (ลูกชาย) ของพระนางยโสธรากับเจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนที่พระองค์จัตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกบวชเมื่ออายุ ๗ ขวบ และเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี สามเหตุที่ท่านบวชเพราะทรงตรัสขอพระราชสมบัติที่ประเสริฐที่สุดที่ควรให้แก่ลูกคืออริยทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าโลกียทรัพย์ หรือทรัพย์สินเงินทอง จึงทรงตรัสให้ราหุลออกบวช เมื่อบวชแล้วสามเณรก็เป็นผู้ว่าง่ายอยู่ง่าย ไม่ถือตนว่าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า และมีความเคารพในพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง

       สามเณรราหุล มีนิสัยรักในการใฝ่ศึกษาเป็นอย่างมาก ท่านได้กอบทรายเต็มกำมือแล้วตั้งจิตอฐิษฐานว่า "ขอให้ได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าและพระอุปัชฌาย์ให้ได้มากเท่ากับเม็ดทรายในกำมือ" ด้วยเหตุนี้เอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องพระราหุลว่าเป็นเอตทัคคะ (ผู้ประเสริฐสุด) ในทางด้านผู้คงแก่เรียนใฝ่ศึกษา
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0081992348035177 Mins