วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2560

วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
วันที่ 10 กันยายน ของทุกปี

วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์ , วัดพระธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย , สลายร่างคุณยาย

ละสังขารจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ
        เช้ามืดของวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2543 คุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้ละสังขารจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ  ตลอดช่วงเวลาของชีวิตคุณยาย ท่านได้ฝึกฝนตนเอง และมอบคำสอนล้ำค่าไว้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ปิดนรก เปิดสวรรค์ ชี้หนทางพระนิพพาน นำพาความสุขที่แท้จริงให้ก้บเหล่าศิษยานุศิษย์ ตลอดจนชาวโลกอีกมากมาย ทั้งภพชาตินี้ และภพชาติต่อๆไป

      หลังจากละคุณยายอาจารย์ฯสังขาร พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้มีดำริให้สวดอภิธรรมติดต่อกันเป็นเวลา 500 วัน ณ บ้านแก้วเรือนทอง ซึ่งอยู่ด้านเหนือของสภาธรรมกายสากล โดยอาราธนานิมนต์พระมหาเถระและพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เรื่องราวความไม่เข้าใจที่ได้รับจากสื่อมีความกระจ่างขึ้น คณะสงฆ์ทั่วประเทศเข้าใจมโนปณิธานและการทำงานของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างดี นับว่าคุณยายอาจารย์แม้ละสังขารแล้ว ร่างของท่านก็ยังมีคุณูปการต่อวัดพระธรรมกาย เป็นเหตุให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศได้มาวัดพระธรรมกายและเข้าใจ รวมทั้งอนุโมทนาและสนับสนุนการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงกล่าวได้ว่าท่านเป็น “ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัดพระธรรมกาย”

งานสลายร่างคุณยายอาจารย์

"ถ้าไม่มีคุณยาย ก็ไม่มีหลวงพ่อ ถ้าไม่มีหลวงพ่อ ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย"

 

เพลงเหงื่อแก้ว ภาพพิธีสลายร่างคุณยายผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

 

วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์ , วัดพระธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย , สลายร่างคุณยาย

     ในงานสลายร่างคุณยายอาจารย์ฯ หลวงพ่อธัมมชโย ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่เพื่อจัดพิธีบุญบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ที่ได้สอนวิชชาธรรมกาย โดยถวายหนังสือฎีกาที่ได้ลงนามของท่านด้วยมือของท่านเอง เพื่อนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั่วเมืองไทยจาก 30,000 วัดทั่วประเทศไทย เพื่อให้เหล่าศิษยานุศิษย์ถวายมหาสังฆทานสั่งสมบุญใหญ่อุทิศแด่คุณยายอาจารย์ฯ ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของศิษยานุศิษย์ทั่วโลก

      เนื่องจากคุณยายอาจารย์ฯท่านเคยกล่าวว่า เมื่อละสังขารแล้วท่านยังไม่เข้านิพพาน แต่จะสวมขันธ์ของกายทิพย์ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งเป็นชั้นที่พระบรมโพธิสัตว์ ทั้งนิยตโพธิสัตว์และอนิยตโพธิสัตว์สถิตอยู่ เพื่อสั่งสมบุญบารมีต่อไป ดังนั้น การสร้างบุญใหญ่อุทิศถวายท่าน จึงเป็นสิ่งที่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายพึ่งกระทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี ตามพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์ , วัดพระธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย , สลายร่างคุณยาย

     ภายหลังการสลายร่าง อัฐิของคุณยายอาจารย์ฯได้เปลี่ยนเป็นอัฐิธาตุที่มีลักษณะเป็นรัตนชาติ คือ เป็นเกล็ดทอง ทับทิม และแก้ว จึงได้อัญเชิญบรรจุไว้ภายใน มหารัตนธาตุเจดีย์ ประดิษฐาน ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ เพื่อให้สาธุชนได้สักการะและเอาเป็นแบบอย่างในการฝึกสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับท่าน และเหล่าศิษยานุศิษย์จึงได้สถาปนาท่านว่า คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง

วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์ , วัดพระธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย , สลายร่างคุณยาย

     คุณยายอาจารย์ท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้กับลูกหลานทุกๆ คน เพราะท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมี ให้เราได้รู้จักหนทางแห่งการสร้างบารมีที่ถูกต้องดีงาม ให้ได้รู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิต รู้เรื่องกฎแห่งกรรม จนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในโลกใบนี้

     เพราะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี แต่คุณยายอาจารย์ท่านทำยิ่งไปกว่านั้นอีก คือ ท่านมุ่งขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะ จะปราบมาร รื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม และปฏิปทาในการสร้างบารมีของท่านเป็นแบบไร้ขีดจำกัด ไม่มีกำหนดเวลา หมายความว่า จะสร้างบารมียาวนานอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่สำคัญ สำคัญว่าจะต้องไปให้ถึง ที่สุดแห่งธรรมให้ได้" คัดย่อจากพระธรรมเทศนา หลวงพ่อธัมมชโย วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

     ตลอดเวลาของการสร้างวัดพระธรรมกาย คุณยายอาจารย์ท่านจะคอยแนะนำพร่ำสอนให้ศิษย์ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางธรรม ท่านคอยประคับประคอง ชี้แนะแนวทางการสร้างบุญอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนรู้จักรักษาระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และรักการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ

     จนอาจกล่าวได้ว่า วัดพระธรรมกายในวันนี้ที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมมากที่สุดในโลก ล้วนมีคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างทุกประการ ให้เราทุกคนได้จารึกไว้ในดวงใจว่า

"ถ้าไม่มีคุณยาย ก็ไม่มีหลวงพ่อ ถ้าไม่มีหลวงพ่อ ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย"
 

บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 

 

วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์ , วัดพระธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย , สลายร่างคุณยาย

     ด้วยความกตัญญูกตเวทีที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นต่อครูบาอาจารย์ หลวงพ่อธัมมชโย จึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะสืบสานงานทุกอย่างที่คุณยายอาจารย์ตั้งใจไว้ให้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ด้วยทองคำ เพื่อประดิษฐานไว้ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีให้มหาชนได้กราบไหว้บูชา และการสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ให้เสร็จโดยเร็วพลัน เพราะอยากจะให้คุณยายอาจารย์ได้เห็นก่อนที่ท่านจะละสังขาร
 
     ดังนั้น เมื่อคุณยายอาจารย์ คือ ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย พวกเราลูกหลานท่านจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกัน สานต่อมโนปณิธานของท่านด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างของวัดพระธรรมกาย โดยมุ่งหมายเพื่อการแผ่ขยายวิชชาธรรมกาย นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู้ใจชาวโลก ด้วยการทำให้มหากฐินสามัคคีในปีนี้ ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

 

วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์ , วัดพระธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย , สลายร่างคุณยาย

คำสอนคุณยายอาจารย์ฝากไว้ให้ลูกหลาน

      “ทุกคนพยายาม ตั้งใจนะคะ ...เราเกิดมา เราเป็นมนุษย์นี่ ดีที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะ”

      “ประเดี๋ยวก็วัน ประเดี๋ยวก็คืน ประเดี๋ยวก็ปี เดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะ…เกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้าง กุศล ทำบุญทำทาน …เราตายแล้ว เราละโลกไปแล้ว เราเอาอะไรไปไม่ได้ จะเอาไปได้ก็มีแต่บุญกับบาป”

     “แต่ละคนเนี่ย กว่าจะมาเป็นคนกันได้ ไม่ใช่ของง่าย … ตาย เกิด ตาย เกิด ไปใช้ ไปเป็นสัตว์มาทุกชนิดแล้ว … ใช้กรรมใช้เวรทั้งนั้น วัว ควาย ช้าง ม้า กา ไก่ หมู หมา มันก็คนทั้งนั้น … พอมันมีกรรม มันก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้น ใช้มาหมดล่ะ ถึงจะมาเกิดเป็นคน”

     “เพราะว่าเราเกิดเป็นคน ได้แล้ว เราก็รักษาความดีเอาไว้…เราจะได้เกิดเป็นคนไปทุกชาติๆ ไป … ไม่ ใช่ตายแล้วสูญ มันไม่สูญ มันสูญแต่กายหยาบ … ไอ้ตัวจริงที่มาเกิดไปเกิด มันไม่ยอมสูญ … กลับบ้านก็นึกถึงบุญ ถึงกุศลของเราให้ดีทุกคนนะ”

     “ทำแต่ความดี ความไม่ดีอย่าเอา...เราก็ตั้งใจ เราทำเอาไว้ ก็เป็นของเรา...ถ้าเรา ไม่ทำ มันก็ยังไม่เป็นของเรา…ถ้าเราละจากโลกมนุษย์ไป ไอ้ที่เราไม่ได้ทำ มันก็เหลือถมแผ่นดิน ...ไอ้ที่ทำได้ มันก็เป็นของเรานะ”

     “บุญนี่นะ ถ้าเรานึกถึงบ่อย บุญจะโตๆ ขึ้น …บาปก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรานึกถึงบาป บาปก็จะโตๆ ขึ้น … ไม่ต้องไปนึกถึงบาป นึกถึงแต่บุญ พอบุญมันโตๆ ขึ้น บุญเค้าก็พาเราไปสู่สุคติ ...ถ้านึกถึงบาป มันก็โตๆ นี่นะ มันก็พาเราไปทุกข์นะ จำไว้นะทุกคน” 

       “เวลาคิดอะไรไม่ออก ก็นั่งสมาธิ ก็จะคิดออก”

 

อนุสรณ์สถานคุณยายอาจารย์ฯ
       เพื่อเป็นอนุสรณ์ความดีของคุณยายอาจารย์ฯ หลวงพ่อธัมมชโย จึงได้มีดำริสร้างศาสนสถานภายในวัดพระธรรมกาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานพระพุทธศาสนา ดังนี้

วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์ , วัดพระธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย , สลายร่างคุณยาย

        1) หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง เรียกโดยย่อว่า หอฉันคุณยาย ในแต่ละวัน มีพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร จำนวนกว่า 1,500 รูป และในงานบุญใหญ่ สามารถรองรับพระภิกษุสามเณรได้มากถึง 6,000 รูป รวมทั้ง เป็นสถานที่ต้อนรับพระภิกษุสามเณรอาคันตุกะ เป็นที่สวดมนต์และประชุมสงฆ์ด้วย  

วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์ , วัดพระธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย , สลายร่างคุณยาย

        2) มหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ความดี แด่ผู้สถาปนาวัดพระธรรมกาย โดยเหล่าศิษยานุศิษย์ของคุณยายอาจารย์ฯ ทั้งพระภิกษุและสาธุชน ร่วมกันประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 เสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2546 มีพิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำของท่านประดิษฐาน ณ ศูนย์กลางของมหาวิหารฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548

       มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ เป็นสถาปัตยกรรมทรงพีระมิดหกเหลี่ยมสีทอง ตั้งอยู่ท่ามกลางสระน้ำและแมกไม้อันร่มรื่นภายในวัดพระธรรมกาย มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ 2 ชั้น โดยที่ชั้นที่ 1 ได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติ และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของท่าน เพื่อบ่งบอกถึงความเรียบง่าย สมถะในการใช้ชีวิตของผู้ที่รักการปฏิบัติธรรม ส่วนชั้นที่ 2 สร้างไว้สำหรับเป็นห้องปฏิบัติธรรม โดยมีรูปหล่อทองคำแท้ของท่านตั้งอยู่ ณ กลางห้องปฏิบัติธรรม

วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์ , วัดพระธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย , สลายร่างคุณยาย

          3) อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตน อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในปี พ.ศ. 2552 หลวงพ่อธัมมชโย ได้ดำริให้สร้างอาคารเพื่อเป็นอนุสรณ์และบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก เป็นอาคารทรงกลมและอาคารบริวารมีทิศ เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, ห้องปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัทสี่ขนาดใหญ่, ห้องประชุมทางด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ, ห้องถ่ายทำและถ่ายทอดสดรายการธรรมะผ่านดาวเทียม, ห้องสมุดทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น โดยเริ่มต้นครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011820832888285 Mins