มธุรสวาจา

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2547

หวานใดในโลกนี้                          มีสาม สิ่งนา

 

 

หวานหนึ่งคือรสกาม                                    อีกอ้อย

 

หวานอื่นหมื่นแสนทราม                         สารพัด หวานเอย
 

หวานไป่ปานรสถ้อย                          กล่าวเกลี้ยงคำหวาน

 Total Execution Time: 0.0013052662213643 Mins