โอวาทปาฏิโมกขคาถา

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2560

โอวาทปาฏิโมกขคาถา

สวดมนต์ , บทสวดมนต์ , บทสวดมนต์พระ , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , วัดหนองป่าพง , โอวาทปาฏิโมกขคาถา

(หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส)

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
       การไม่ทำบาปทั้งปวง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา
       การทำกุศลให้ถึงพร้อม

สะจิตตะปะริ โยทะปะนัง
       การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง
       ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
       ขันตี คือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
       ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
       ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต
       ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต
       การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้าย

ปาติโมกเข จะ สังวะโร
       การสำรวมในปาติโมกข์

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง
       ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง
       การนอนการนั่งในที่อันสงัด

อะธิจิตเต จะ อาโยโค
       ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง

เอตัง พุทธานะสาสะนัง
       ธรรม ๖ อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 

 

 

 


* อ้างอิงจากหนังสือคู่มือทำวัตร-สวดมนต์แปล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
* ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก YOUTUBE ช่อง บทสวดมนต์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001046347618103 Mins