ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2560

ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ
ปัตติทานคาถา

ยถาปิ ปะระมินโท โส
ภูมิพะโล มหิสสะโร
สวีริโย สะมุสสาโห
ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ
อะธิราชา มะหารัญญา
โลกะภาเค มะหิตตะเล
ทัยยานัง เทวะภูโต โข
ธะระมาโน ปสังสิโต
สักกะโต ชะนะตาเยวะ
สัมมานิโตภิปูชิโต
ทัยยะวาสีนะมัตถายะ
หิตายะ จะ สุขายะ จะ
สัตตะติวัสสะกาเล วะ 
รัชชัง ธัมเมนะ การะยิ
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ
อะธิวัตตันติ ภูปติง
ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส
สุทเท จัณฑาละปุกกุเส 
น กิญจิ ปริวัชเชติ
สัพพะเมวาภิมัททะติ
ตัสะมา หิ ปัณฑิโต โปโส
สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
สัมปเทยเยวะ ภิยโยโส
อัปปะมาเทนะ ชีวิตัง
อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ
อะธิคัณหาติ เจตะโส 
ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ
โย จัตโถ สัมปรายิโก
สะวากขาตัสสะ ปาฐัสสะ
อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง 
ปฏิปัชเชถะ เมธาวี
อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถา
ยันทานิ เม กตัง ปุญญัง
เตนาเนนุททิเสนะ จะ
ยา กาจิ กุสลา มะยาสา
สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา
ปะระมินทะมหาราชา
ภาคี โหตุ วะ ปัตติยา
เขมัปปะทัญจะ ปัปโปตุ
ตัสสาสา สิชฌะตัง สุภาติ ฯ

 

คาถาถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรง เป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีพระวิริยอุตสาหะ มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการปกครองประเทศ ทรงเป็นพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระมหาราชใดๆ ในโลก ทรงได้รับการสรรเสริญ สักการะ นับถือ บูชา ยกย่องว่าเป็นเทวดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของปวงพสกนิกรชาวไทย ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม สิ้นกาลเวลา ๗๐ ปี แม้ฉันใด แต่ความชราและความตายย่อมพรากองค์พระภูมินทร์ ฉันนั้น ความตายหาได้ละเว้นใครๆ ไม่ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร คนจัณฑาล ความตายย่อมทําลายทุกสิ่งถ้วนทั่ว เพราะฉะนั้นแลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ ส่วนตนก็พึงดําเนินชีวิตของตนให้ยิ่งด้วยความไม่ประมาท บุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ส่วนคือ ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้า ผู้มีปัญญารู้อรรถสาระแห่งพระบาลีตามที่ สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วน้อมปฏิบัติ โดยประการที่ชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีสาระไม่เป็นชีวิตเปล่าประโยชน์ (ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท) บุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว  ณ กาลบัดนี้ ด้วยเหตุแห่งบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วและด้วยการถวายพระราชกุศลอันนี้ด้วยความปรารถนาอันใดอันหนึ่งที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า ขอบุญและความหวังนั้นจงสําเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ ขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปัตติทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์จงถึงซึ่งบทอันเกษมคือ พระนิพพาน ขอความปรารถนาอันดีงามของพระองค์ทั้งปวงนั้นจงสําเร็จโดยพลัน เทอญ ฯ. 

 

สมเด็จพระวันรัต
วัดบวรนิเวศวิหาร
แต่งและแปล

 

2.png

คาถาถวายพระราชกุศล , บทสวดถวายในหลวง , สวดมนต์ถวายในหลวง , สวดมนต์ , ในหลวง , รัชกาลที่ 9 , สวดมนต์ถวาย ร.9 , ร.9 , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , คาถาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถาคาถาถวายพระราชกุศล , บทสวดถวายในหลวง , สวดมนต์ถวายในหลวง , สวดมนต์ , ในหลวง , รัชกาลที่ 9 , สวดมนต์ถวาย ร.9 , ร.9 , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , คาถาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011704643567403 Mins