บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๘๙

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2561

การที่เราจะพิสูจน์ว่า
นรก สวรรค์มีจริงไหม นิพพานมีจริงไหม
เราจะพิสูจน์ด้วยวิธี การอ่าน การฟัง
การคิด วิเคราะห์ ถกเถียงกันไม่ได้
การจะพิสูจน์ว่า นรก สวรรค์มีจริงไหม
มันอยู่ในระดับภาวนามยปัญญา
ต้อง ปญฺญาย ปสฺสติ เห็นด้วยปัญญา

 


 

๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011321504910787 Mins