บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๘๙

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2561

การที่เราจะพิสูจน์ว่า
นรก สวรรค์มีจริงไหม นิพพานมีจริงไหม
เราจะพิสูจน์ด้วยวิธี การอ่าน การฟัง
การคิด วิเคราะห์ ถกเถียงกันไม่ได้
การจะพิสูจน์ว่า นรก สวรรค์มีจริงไหม
มันอยู่ในระดับภาวนามยปัญญา
ต้อง ปญฺญาย ปสฺสติ เห็นด้วยปัญญา

 


 

๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒

 Total Execution Time: 0.030876918633779 Mins