ตัวแทนครู ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2549

     เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ ได้ปรากฏอุทกภัยอย่างรุนแรงขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะในเขตวิกฤต ๔ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ส่งผลกระทบต่อวัดวาอาราม หน่วยงานราชการ และประชาชน ล้วนได้รับความเดือดร้อนจากภัยครั้งนี้อย่างหนัก ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่ประชาชนในหลายพื้นที่

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) จึงได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและการบริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ถึงที่...ถึงมือ และอย่างทั่วถึง นับตั้งแต่อุทกภัยได้เกิดขึ้นและก่อความเสียหายทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สินและความสงบสุขในหมู่ประชาชนผู้ประสบภัยในหลายจังหวัด ซึ่งขณะนี้เป็นเวลาล่วงมาร่วม ๒ เดือนแล้วก็ตาม แต่คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ก็ยังคงลงพื้นที่นำเครื่องบริโภคอุปโภคไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงขณะนี้ และจะยังคงเดินหน้าทำต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคืนสู่สภาวะปกติ

การส่งความช่วยเหลือดังกล่าวของทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้อนุเคราะห์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตวิกฤติ ๔ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท อย่างต่อเนื่องด้วย จึงเป็นที่ปลาบปลื้มประทับใจ และรู้สึกขอบพระคุณจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับภัยจากน้ำท่วมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ..

เครือข่ายหน่วยงานประชาชนในเขตน้ำท่วมวิกฤติ ๔ จังหวัด จึงได้ประชุมพร้อมใจกันที่จะถวายโล่ และเครื่องบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาในพระคุณอันสูงส่งในครั้งนี้ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ เ วลา ๑๓.๐๐ น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สำหรับเครื่องบูชาธรรมที่นำมาถวาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นปลาตะเพียนจักสานด้วยใบลานอันวิจิตร มีความหมายถึงเกี่ยวโยงกับการบรรลุธรรมของสามเณรบัณฑิต ซึ่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรที่ได้ฉันปลาตะเพียนและต่อมาได้บรรลุธรรม ส่วนความหมายในพระนครศรีอยุธยา หมายถึง การไปเป็นหมู่คณะ หรือทำงานเป็นทีม ทั้งนี้เพราะปลาตะเพียนปกติจะไปกันเป็นฝูงใหญ่ มีแม่ปลาตะเพียนเป็นหัวหน้า ลูกปลาจะว่ายตามเป็นฝูง ของจังหวัดอ่างทองถวายกลอง ซึ่งหมายถึง ยิ่งตียิ่งดัง

จังหวัดสิงห์บุรี เป็นไหสี่หู หมายถึง อริสัจจ์ ๔ และจังหวัดชัยนาท เป็นพญานกอินทรี หมายถึง ความเป็นเจ้าเวหา มีความแข็งแรง และมีสายตาคมและกว้างไกล

ในตอนท้ายพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) กล่าวแสดงความห่วงใยต่อทุกคน และหวังว่า อุทกภัยหรือภัยใดๆ ก็ให้หมดสิ้นไปนับตั้งแต่บัดนี้ ขณะเดียวกันก็ขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คือ...ไม่ประมาททั้งภัยจากธรรมชาติ และไม่ประมาททั้งจากภัยในวัฏฏสงสาร หมั่นสั่งสมบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้น เพราบุญนี้ เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จ และย่อมจะส่งผลให้ภัยใดๆ ไม่อาจจะมากล้ำกรายเราได้ แม้บางสิ่งจะหนัก ก็จะกลายเป็นเบา สิ่งที่เบาอยู่แล้วก็จะมลายหายไป และอำนวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015793363253276 Mins