โรงเรียนติดจาน

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2550

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนติดจานดาวธรรม ไว้ในโรงเรียน เป็นดาวเทียมรายการจากช่อง DMC สถานีที่เป็นสื่อสีขาว ให้ความรู้ในพระพุทธศาสนา ศึกษาได้ทุกเพศทุกวัย จากมีรายการที่ให้สาระประโยชน์และบันเทิง ตลอดทั้งวัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ได้ไปเก็บข้อมูลที่ โรงเรียนขจรทรัพย์บำรุง จังหวัดปทุมธานี โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสาทร บุญเสริม และอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ อาจารย์รัศมี ทัพวงค์ เป็นผู้ให้ข้อมูล นอกจากผู้อำนวยการ และอาจารย์แล้ว ทีมงานยังได้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วย

จากการเก็บข้อมูลสรุปได้ว่า โรงเรียนขจรทรัพย์บำรุง เปิดรับชมรายการจาก DMC ใน 3 ช่วง คือ ในชั่วโมงเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน และชั่วโมงว่างที่ไม่มีการเรียนการสอน ควบคู่กับการนั่งสมาธิ 10 – 15 นาทีก่อนเข้าห้องเรียนเป็นประจำทุกวัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในโรงเรียน เช่น นักเรียนมีจิตใจที่สบงขึ้น สามารถจดจำได้ดีขึ้น สามารถประยุกต์ใช้สมาธิกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการวาดรูป

นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมอีกหลายกิจกรรม เช่น สวดมนต์ทุกวันศุกร์ เข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดพระธรรมกาย แนะนำให้นักเรียนเป็นอาสาสมัครช่วยงานวันทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ทำให้นักเรียนบางคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี เข้าถึงความสงบภายใน

ทั้งนี้โรงเรียนที่สามารถปลูกฝังคุณธรรมผ่าน DMC ได้นั้น ต้องมาจากมีผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนทางด้านนโยบาย และอาจารย์ประสานงานที่รักในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร จึงจะสำเร็จได้ผลที่ดีอย่างเช่นโรงเรียนขจรทรัพย์บำรุง เป็นต้นนี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010883331298828 Mins