โครงการนำร่อง

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2550

      พระราชวรนายกเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดีมีความสามารถ โดยยึดหลักมรรคมีองค์มีองค์ 8 ระดับพื้นฐาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการประชุมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเมื่อ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดเชียวโอสถ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 5 ท่าน และคณะครูจำนวน 16 ท่าน รวมทั้งสิ้น 21 ท่าน จาก 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลองค์รักษ์(ผดุงองค์รักษ์ประชา), โรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร”, โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ, โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์, โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม , โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) , โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง เปิดการประชุมด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตน์ตรัย จากนั้นแจ้งความคืบหน้าของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่การศึกษา 11 เขตพื้นที่ แจ้งข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เปิดโอกาสให้นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีกิจกรรมที่ดี และน่าสนใจหลายกิจกรรม เช่น การพานักเรียนเข้าวัดทุกวันพระ การนิมนต์ครูพระมาสอนที่โรงเรียน กิจกรรมน้องไหว้พี่หลังเคารพธงชาติ นั่งสมาธิ 3 – 5 นาทีก่อนเริ่มเรียนทุกรายวิชา เป็นต้น และก่อนจบการประชุมคุณครูทุก ๆ โรงเรียนได้รับมอบหนังสือชุด”ธรรมเพื่อประชาชน” จากพระอาจารย์อีกด้วย

ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ทำให้ผู้บริหารการศึกษาและคณะครู ได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับทราบข้อตกลงร่วมกันในการเข้าร่วมโครงการ และเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการดำเนินการต่อไป เพื่อให้มีทิศทางในการจัดทำโครงการที่ชัดเจนยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096888144810994 Mins