บูรพามหาสังฆทาน

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2550

     IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะศูนย์ประสานงานชมรมพุทธ ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน โดยเน้นจากพี่เยาวชน ไปสู่น้องเยาวชน และมุ่งมั่นให้สังคมร่มเย็นโดยพลังคนหนุ่มสาว ด้วยมโนปณิธานในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว ที่ IBS มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง ผ่านเวทีธรรมะที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างถูกต้อง ดังนั้น โครงการเพื่อเยาวชนจึงเกิดขึ้นมากมาย เพื่อถ่ายทอดธรรมะในรูปแบบเยาวชนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จนเกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศ อาทิ เครือข่ายชมรมพุทธ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา ทั่วประเทศ เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (Supervisor) เครือข่ายยุวโพธิสัตว์ พัฒนาโรงเรียนและวัดใกล้บ้าน เครือข่ายเยาวชนไม่นะเหล้าบุหรี่ (NoNA Club) กลุ่มยุวทูตทางก้าวหน้า เป็นต้น

เมื่อระหว่างวันศุกร์ที่ 14 - 15 กันยายน พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสน์มหาวิทยาลัยบูรพา ในสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “บูรพามหาสังฆทาน” ขึ้น ณ อาคารอาคารปฏิบัติธรรม 10 ปี วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บุญมา ไทยเก้า เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 14 กันยายน 2550 และ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ จังหวัดชลบุรี คุณสุวรรณา พิรมณ์ เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 15 กันยายน 2550 ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระภิกษุจำนวน 9 รูปมารับสังฆทาน

การจัดงานทั้งสองวันได้รับความสนใจจากทั้งอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ในวันศุกร์ที่ 14 จัดถวายสังฆทานถึง 3 รอบ มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 280 คน และในวันเสาร์ที่ 15 จัดเพิ่มอีก 1 รอบเป็น 4 รอบ มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 500 คน รวมจำนวนผู้ร่วมถวายสังฆทานทั้ง 2 วันมีมากถึง 780 คน ด้วยกันที่ให้ความสนใจและมาร่วมในกิจกรรมบุญดังกล่าว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013290325800578 Mins