วันแห่งการแลกเปลี่ยน

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2550

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กิจกรรมวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม VIP 2 อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ โดยมีสมาชิกจากศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

กิจกรรมเริ่มขึ้นเวลา 8:00 น. เป็นการสวดมนต์ทำวัตรเช้า และแสดงธรรมเรื่องเรื่องการศึกษา โดยพระอาจารย์อนวัช ภูริวโร จากนั้นเวลา 9:00 น. ประธานสงฆ์ คือ พระมหาอำนาจ ปฏิภาโณ ให้โอวาทเปิดกิจกรรมวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นเป็นการแสดงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาของแต่ละแผนกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้ทางโลก และความรู้ทางธรรมซึ่งได้ข้อคิด และความรู้ที่หลากหลาย เช่น หลักการสร้างนิสัยที่ดีจากพระธรรมเทศนาพระภาวนาวิริยะคุณ วัฒนธรรมและลัทธิชินโตในญี่ปุ่น ข้อคิดจากหนังสือมังกรสอนใจ ประวัติและผลงานของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นต้น ปิดท้ายด้วยโอวาทจากประธานสงฆ์ เรื่อง กำลังใจที่ดีในการสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรม

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ตามคำขวัญของศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนว่า “Smart Nice Bright มีน้ำใจ ไปเป็นทีม เรียนรู้ตลอดชีวิต กล้าคิด กล้าทำ กล้านำความเปลี่ยนแปลง”

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015661613146464 Mins