คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี เจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2549

       เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๙ พรรษา ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และตรงกับปีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดปทุมธานี จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ รูป จำนวน ๑๖๒ วัด ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำประชาชนร่วมในพิธี

เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลและรับศีล จากนั้นเป็นการเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และชัยมงคล

พระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จพิธีในเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.

...ในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญ ต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการ จำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" อันคำว่าโดย "ธรรม" นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า "ทศพิธราชธรรม" หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า "ราชธรรม ๑๐ ประการ" นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่น ทรงปฎิบัติโดยเคร่งครัด และส่งผลถึงพสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็น "พ่อ" ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016171813011169 Mins