พระพุทธรูปปางมารวิชัย

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ระเบียบปฎิบัติการจัดที่บูชาพระประจําบ้านเรือน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฎิบัติการจัดที่บูชาพระประจําบ้านเรือน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , พระพุทธรูปปางมารวิชัย

      พระพุทธรูปปางมารวิชัย คือ พระพุทธรูปแบบทรงชนะพญามาร มีพระพุทธลักษณะดังนี้ คือ เป็นพระพุทธรูปนั่งชัดสมาธิราบ (คือ ขาขวาทับขาซ้าย) หรือนั่งขัดสมาธิเพชร (คือขาขวาชัดกับขาซ้าย) พระหัตถ์ซ้ายวางหงายไว้ที่หน้าตัก พระหัตถ์ขวาวางควรไว้ที่หัวเช่าขวา นิ้วพระหัตถ์ขวาทั้ง ๕ ชี้ลง ณ พื้นดิน

       พระพุทธรูปปางมารวิชัยนี้ นิยมกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่ป้องกันภยันตราย ความเสนียดจัญไรทุกประการรักษาคุ้มครองผู้สักการบูชาให้มีความสุชความเจริญรุ่งเรือง ความสําเร็จในสิ่งที่ประสงค์จํานงหมายอันชอบธรรมทุกประการ

 

 Total Execution Time: 0.031051035722097 Mins