การบูชาพระประจําวัน

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจําวัน

การบูชาพระประจําวัน

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฎิบัติการจัดที่บูชาพระประจําบ้านเรือน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , สถานที่ตั้งที่บูชาพระรัตนตรัย , กราบพระ ไหว้พระ , การบูชาพระประจําวัน

         ธรรมดาชาวพุทธย่อมมีชีวิตจิตใจ เนื่องด้วยพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพี่อให้ตนมีความประพฤติดีประพฤติชอบ มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าปราศจากภัยอันตรายต่างๆ และมีความอยู่เย็นเป็นสุข พ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์นานาประการ ฉะนั้น จึงนิยมเคารพสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นประจํา วันละ ๒ ครั้ง เป็นอย่างน้อยคือ

         ๑. ตอนเช้า ก่อนออกจากบ้านไปประกอบภารกิจการงาน

         ๒. ตอนกลางคืน ก่อนนอนพักผ่อน หรือนิยมสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษอีก ๒ คราว คือ

                    ๑. คราวเกิดความไม่สบายไจ

                    ๒. คราวจะตัดสินใจเรื่องสําคัญ

 

 Total Execution Time: 0.0020205974578857 Mins