การบูชาพระก่อนออกจากบ้าน

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจําวัน

การบูชาพระก่อนออกจากบ้าน

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฎิบัติการจัดที่บูชาพระประจําบ้านเรือน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , สถานที่ตั้งที่บูชาพระรัตนตรัย , กราบพระ ไหว้พระ , การบูชาพระก่อนออกจากบ้าน

        ทุกวัน เวลาเช้า ก่อนออกจากบ้านเรือนไปประกอบภารกิจการงานต่างๆ เมื่อแต่งกายเรียบร้อยแก้ว ชาวพุทธทั้งหลายผู้เคร่งต่อศาสนาย่อมนิยมเช้าห้องพระ หรือไปที่บูชาพระนั่งคุกเข่า จุดเครื่องสักการบูชาพระ คือ 

           ๑. จุดเทียนเล่มขวาของพระพุทธรูปก่อน แล้วจุดเทียนเล่มซ้าย

           ๒. จุดธูป ๓ ดอก แล้วปักที่กระถางธูป

          แล้วกราบพระรัตนตรัย แบบเบญจางคประดิษฐ์ (คือ ตั้งหน้าผากฝ่ามือทั้งสอง และหัวเข่าทั้งสองลงจรดพื้น) ๓ ครั้ง แล้วประณมมือกล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย ดังนี้ 


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฯ (กล่าว ๓ หน)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิฯ


         แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพร และขออํานาจคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองป้องกันอภิบาลรักษาให้ตนมีจิตใจมั่นคงอยู่ในคุณงามความดี ปราศจากอุปสรรคภัยอันตรายทุกประการ ขอให้สําเร็จในสิ่งประสงค์จํานงหมายอันชอบธรรมทุกประการ แล้วกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อีก ๓ ครั้ง พร้อมกับระลึกถึงพระรัตนตรัยขณะกราบดังนี้
 

กราบครั้งที่ ๑ ระลึกว่า พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พี่งของข้าพเจ้า

กราบครั้งที่ ๒ ระลึกว่า ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

กราบครั้งที่ ๓ ระลึกว่า สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
 

        เมื่อกราบพระรัตนตรัยครบ ๓ ครั้งแล้ว นิยมดับเทียนเสียก่อนแล้ว เป็นเสร็จพิธีบูชาพระก่อนออกจากบ้านเรือนไปประกอบภารกิจการงานประจําวัน

 

 Total Execution Time: 0.0075673699378967 Mins