การสวดมนต์ก่อนนอน

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจําวัน

การสวดมนต์ก่อนนอน

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฎิบัติการจัดที่บูชาพระประจําบ้านเรือน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , สถานที่ตั้งที่บูชาพระรัตนตรัย , กราบพระ ไหว้พระ , การสวดมนต์ก่อนนอน

         ชาวพุทธทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธศาสนานั้น ก่อนที่จะพักผ่อนหลับนอนประจําวัน นิยมสวดมนต์ก่อนนอน เป็นภารกิจสุดท้ายประจําวัน โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

           จุดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย คือ จุดเทียน ๒ เล่ม และจุดธูป ๓ ดอก เป็นอย่างน้อย ปักธูปให้เรียบร้อยแล้วนั่งคุกเข่าประณมมือ กราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง แล้วประณมมือกล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (กล่าว ๓ หน)
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิฯ

                กราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง พร้อมกับระลึกถึงพระรัตนตรัยขณะกราบ ดังนี้

กราบครั้งที่ ๑ ระลึกว่า พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
กราบครั้งที่ ๒ ระลึกว่า ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
กราบครั้งที่ ๓ ระลึกว่า สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

                เสร็จแล้ว นั่งพับเพียบประณมมือ ตั้งใจสวดมนต์ต่อไป ดังนี้


บทนอบน้อมพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุฑธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ


บทพระไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจจามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ


บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุฅตะโร ปุริสะทัมมะ สาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ


บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญณูหีติฯ


บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สะวะกะสังโฆ, อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะ กะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ, อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต, สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี
กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ


บทแผ่เมตตาก่อนนอน

อะหัง สุขิโต โหมิ นิททุกโข อะเวโร อัพยาปัชโฌ อะนีโฆ สุขี อัตตาตัง ปะริหะรามิฯ
ขอข้าพเจ้าจงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย
ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

 

 Total Execution Time: 0.0039922992388407 Mins