การนิมนต์พระสงฆ์

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีกรรม
ระเบียบปฏิบัติการนิมนต์พระสงฆ์

การนิมนต์พระสงฆ์

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีกรรม , ระเบียบปฏิบัติการนิมนต์พระสงฆ์ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice  , สมาธิ , Meditation  , ทำบุญ , การนิมนต์พระสงฆ์ , นิมนต์พระ

          การนิมนต์พระสงฆ์ คือ การที่เจ้าของงาน หรือผู้แทนเจ้าของงาน ไปติดต่อแจ้งความจํานงกับเจ้าอาวาส หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ณ วัดใดวัดหนึ่ง ขออาราธนา คือ ขอเชิญพระภิกษุสงฆ์ตามจํานวนที่ต้องการ ให้ไปประกอบพิธีในงานมงคลหรืองานอวมงคล ซึ่งได้กําหนดจะจัดทําขึ้น ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เช่น นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรสที่บ้าน เป็นต้น


การนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานมงคลทั่วไป
         การนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์พิธีทําบุญงานมงคลทั่วไป นิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จํานวนอย่างน้อยไม่ดีกว่า ๕ รูป คือ พระสงฆ์ปัญจวรรค ส่วนจํานวนพระภิกษุสงฆ์ข้างมากไม่มีกําหนดตามกําลังศรัทธาของเจ้าภาพ ยิ่งมีจํานวนมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มบุญกุศลมากขึ้นเท่านั้น นั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์และพอเหมาะแก่สถานที่ซึ่งจะอํานวยให้ เป็นประการสําคัญ


การนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรส
             การนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์พิธีทําบุญงานมงคลสมรสนั้น แต่เดิมมานิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จํานวนคู่ คือ ๖ รูป ๘ รูป ๑๐ รูป ๑๒ รูป เป็นต้น เพื่อกําหนดแบ่งให้ฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาว เลือกนิมนต์พระภิกษุที่มีความรู้จักมักคุ้นกับตระกูลของตนฝ่ายละเท่าๆ กัน จะได้ไม่ได้เปรียบและไม่เสียเปรียบกันและกัน

           แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ พิธีทําบุญงานมงคลทุกประเภทรวมทั้งพิธีทําบุญงานมงคลสมรสด้วย โดยมากมักนิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ใปเจริญพระพุทธมนต์จํานวน ๙ รูป บังนี้ เพราะชาวบ้านโดยมากถือกันว่า เลข ๙ นั้นการออกเสียงใกล้เคียงกับคําว่า "ก้าว" คือ ก้าวหน้า หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองหรือถือกันตามมหาทักษาพยากรณ์ว่า เลข ๙ นั้นเท่ากับกำลังพระเกตุ ๙ ซึ่งอาจคุ้มครองป้องกันภยันตรายได้นานาประการและถือกันตามคติทางพระพุทธศาสนาว่า เลข ๙ นั้น เท่ากับนวหรคุณ ๙ ประการ อันเป็นสิริมงคลอย่างสูง และเท่ากับโลกุตตรธรรม ๙ ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ซึ่งเป็นผลที่ยอดเยี่ยมสูงสุดในพระพุทธศาสนา


การนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานทําบุญอายุ
         การนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์งานทําบุญอายุนั้น นิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จํานวนเกินกว่าอายุของเจ้าภาพขึ้นไป ๑ รูป เช่น

- ทําบุญอายุ ๔๘ ปี นิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๙๙ รูป
- ทําบุญอายุ ๖๐ ปี นิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๖๑ รูป
- ทําบุญอายุ ๗๒ ปี นิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๗๓ รูป
- ทําบุญอายุ ๘๔ ปี นิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๘๕ รูป
เป็นต้น


การนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ งานทําบุญสะเดาะเคราะห์
             การนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานทําบุญสะเดาะเคราะห์นั้น นิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวนเท่ากําลังพระเคราะห์ที่ เข้าเสวยอายุ ดังนี้

๑. พระอาทิตย์ มีกําลัง ๖ เข้าเสวยอายุ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวน ๖ รูป

๒. พระจันทร์ มีกําลัง ๑๕ เข้าเสวยอายุ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวน ๑๕ รูป

๓. พระอังคาร มีกําลัง ๘ เข้าเสวยอายุ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวน ๘ รูป

๔. พระพุธ มีกําลัง ๑๗ เข้าเสวยอายุ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวน ๑๗ รูป

๕. พระพฤหัสบดี มีกําลัง ๑๙ เข้าเสวยอายุ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวน ๑๙ รูป

๖.พระศุกร์ มีกําลัง ๒๑ เข้าเสวยอายุ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวน ๒๑ รูป

๗. พระเสาร์ มีกําลัง ๑๐ เข้าเสวยอายุ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวน ๑๐ รูป

๘. พระราหู มีกําลัง ๑๒ เข้าเสวยอายุ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวน ๑๒ รูป


การนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีงานอวมงคล
             การนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีงานอวมงคลเกี่ยวเนื่องกับศพนั้น นิยมนิมนต์พระสงฆ์มีจํานวน ดังนี้

                 ๑. พิธีสวดพระอภิธรรม นิยมนิมนต์จํานวน ๔ รูป เป็นอย่างน้อย

                 ๒. พิธีสวดหน้าไฟ เวลาเผาศพ นิยมนิมนต์จํานวน ๔ รูป เป็นอย่างน้อย

                 ๓. พิธีสวดพระพุทธมนต์งานบําเพ็ญกุศลศพ เช่น งานทําบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน เป็นต้น นิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๕ รูป ๗ รูป ๑๐ รูป ๒๐ รูป หรือ ตามกําลังศรัทธา และพอเหมาะแก่สถานที่นั้น ๆ

                 ๔. พิธีสวดแจงงานฌาปนภิจศพ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวน ๒๐ รูป ๒๕ รูป ๕๐ รูป ๑๐๐ รูป ๕๐๐ รูป หรือนิมนต์หมดทั้งวัด

                 ๕. พิธีสวดมาติกาบังสุกุลศพ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวนเท่าอายุของผู้ตายที่บําเพ็ญกุศลอุทิศให้นั้น เช่น ผู้ตายอายุ ๗๕ ปี ก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๗๕ รูป สวดมาติกาบังสุกุล เป็นต้น หรือจะนิมนต์จํานวนน้อยกว่าอายุผู้ตายก็ไต้ ตามกําลังศรัทธา ไม่มีข้อห้ามแต่ประการใด

 

 Total Execution Time: 0.0081662694613139 Mins