บุญที่เกิดจากการฟังสวดพระอภิธรรม..ซึ่งเป็นบทธรรมที่สาคัญมากๆ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะไปโปรดพุทธมารดา
...อ่านต่อ
การกำหนดวันประกอบพิธีลอยอังคารนั้น นิยมปฏิบัติกันโดยมาก แบ่งออกได้เป็น ๒ แบบ
...อ่านต่อ
การกำหนดวันทำบุญบรรจุอัฐินั้น นิยมปฏิบัติกันทั่วไป คือ เมื่อเจ้าของงานมีพร้อมทั้งศรัทธาทั้งโภคทรัพย์ ทั้งวงศาคณาญาติ
...อ่านต่อ
การทำบุญฉลองอัฐิ เมื่อเจ้าภาพมีความพร้อมวันใดวันหนึ่งนั้น นิยมปฏิบัติกันโดยมาก
...อ่านต่อ
ในพิธีการทำบุญเก็บอัฐินั้น นิยมจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ไว้ให้มีพรักพร้อมก่อนถึงเวลาทำบุญ ดังต่อไปนี้
...อ่านต่อ
การรดน้ำศพนั้น ถือกันสืบมาว่าเป็นกิริยาอาการขอขมาโทษต่อศพของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมกันต่อไป
...อ่านต่อ
การเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุนั้น นิยมมีภาชนะสำหรับรองรับผ้าบังสุกุล
...อ่านต่อ
ก่อนถึงเวลาประกอบพิธีบังสุกุลนั้น พิธีกรนิยมทดลองทอดผ้าภูษาโยงดูก่อนว่าความยาวของผ้าภูษาโยงขนาดไหน
...อ่านต่อ
การกำหนดงานพระราชทานเพลิงศพ หรืองานฌาปนกิจศพนั้น นิยมประชุมปริกษาหารือกันระหว่างบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ตาย
...อ่านต่อ
การจะกําหนดประกอบพิธีบรรจุศพ เมื่อไร ณ สถานที่ไหนนั้น เจ้าภาพศพจะต้องติดต่อสอบถามตกลงกับทางวัด
...อ่านต่อ
พิธีบำเพ็ญกุศลสดับปกรณ์ หรือบังสุกุลปากโกศศพ โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณดักดิ์ ๑๐ รูป มาพิจารณาสดับปกรณ์
...อ่านต่อ
สถานที่ตั้งศพนั้น ประกอบด้วยสถานที่สำคัญและอุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับพิธีศพ ที่จะต้องจัดเตรียมไว้ให้มีพรักพร้อม
...อ่านต่อ
การจัดสถานที่รดน้ำศพนั้น ถ้าศพนั้นเป็นศพของท่านผู้ใหญ่แห่งตระกูล และบ้านนั้นเป็นบ้านใหญ่โตมีบริเวณกว้างขวาง
...อ่านต่อ
เมื่อมีคนตายภายในบ้าน เจ้าของบ้าน หรือผู้แทนเจ้าของบ้าน ต้องไปแจ้งการตาย
...อ่านต่อ
การกรวดน้ำนั้น เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลที่ตนได้บำเพ็ญแล้ว แผ่ไปให้แก่ผู้ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว
...อ่านต่อ
เครื่องไทยธรรม คือ วัตถุสิ่งของต่างๆ ที่สมควรถวายแก่พระสงฆ์ ได้แก่ ปัจจัย ๔ และสิ่งของที่นับเนื่องในปัจจัย ๔
...อ่านต่อ
อาหารที่ต้องห้ามสำหรับพระภิกษุ คือ อาหารที่เป็นอกัปปิยะไม่สมควรแก่สมณบริโภคขบฉัน ได้แก่ เนื้อ ๑๐ ชนิด
...อ่านต่อ
การประเคนพระ คือ การยกสิ่งของอันสมควรแก่สมณบริโภค น้อมถวายให้แด่พระสงฆ์
...อ่านต่อ
การจัดภัตตาหารไปถวายพระพุทธรูปนั้น เป็นการจัดไปถวายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับการจัดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
ในพิธีบําเพ็ญกุศลงานศพ เช่น งานทําบุญสัตตมวารศพ (ทําบุญ ๗ วัน) เป็นต้น มักนิยมจัดให้มีรายการทําบุญกุศลต่างๆ
...อ่านต่อ
ในพิธีทําบุญงานมงคลทุกชนิด นิยมกล่าวอาราธนาศีลก่อนแล้วจึงกล่าวอาราธนาพระปริตร ในภายหลังจากรับศีลเสร็จแล้ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล