ระเบียบปฏิบัติการทำบุญบรรจุอัฐิ

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีศพ
ระเบียบปฏิบัติการทำบุญบรรจุอัฐิ
 

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีศพ , ระเบียบปฏิบัติการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice  , สมาธิ , Meditation  , ทำบุญ , อัฐิ , ทำบุญบรรจุอัฐิ , งานศพ , ระเบียบปฏิบัติการทำบุญบรรจุอัฐิ


การกำหนดวันทำบุญบรรจุอัฐิ

         การกำหนดวันทำบุญบรรจุอัฐินั้น นิยมปฏิบัติกันทั่วไป คือ เมื่อเจ้าของงานมีพร้อมทั้งศรัทธาทั้งโภคทรัพย์ ทั้งวงศาคณาญาติก็พร้อมทุกประการแล้ว เมื่อใด ก็จัดงานทำบุญบรรจุอัฐิเมื่อนั้นการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำบุญบรรจุอัฐิ

         ในการจัดงานทำบุญบรรจุอัฐินั้น นิยมจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีไว้ให้ทีพรักพร้อมก่อนถึงวันและเวลาประกอบพิธีดังต่อไปนี้ คือ

         ๑. ผ้าไตร หรีอผ้าสบง หรือผ้าเช็ดตัว หรือผ้าเช็ดหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับใช้ทอดให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลก่อนบรรจุอัฐิ  มีจำนวนมากเท่าจำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มาสวดพระพุทธมนต์นั้น

         ๒. น้ำอบไทย สำหรับใช้สรงอัฐิ จำนวน ๑ ขวดเป็นอย่างน้อย

         ๓. ธูป นิยมใช้ธูปหอม มีจำนวนมากเพียงพอแก่ผู้มาร่วมพีธีบรรจุอัฐินั้น (คนละ ๑ ดอก)

         ๔. กระถางธูป ๑ ลูก สำหรับใช้ปักธูปสักการบูชาอัฐินั้น

         ๕. เหรียญเงิน ๑ บาท หรือเหรียญเงิน ๕ บาท มีจำนวนมากพอสมควร สำหรับบรรจุพร้อมกับอัฐินั้น


สถานที่บรรจุอัฐิ

         สถานที่สำหรับบรรจุอัฐินั้น เจ้าภาพมีความประสงค์จะบรรจุอัฐิ ณ สถานที่ใด เมื่อไร จะต้องติดต่อสอบถามตกลงกับทางวัดหรือเจ้าหน้าที่สถานที่บรรจุอัฐินั้น พร้อมทั้งจะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีบรรจุอัฐิ มีอะไรบ้าง ไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อความสะดวกด้วยกันทุกฝ่าย


การจัดงานทำบุญบรรจุอัฐิ

        การจัดงานทำบุญบรรจุอัฐินั้น นิยมปฏิบัติพิธีทำบุญเช่นเดียวกับพิธีทำบุญทั่วไปนั้นเอง แต่มีความนิยมต่างกันบ้างเพียงบางประการ เช่นเดียวกับการจัดงานทำบุญฉลองอัฐิดังกล่าวมาแล้วนั้นเอง


วิธีปฏิบัติในการบรรจุอัฐิ

        วิธีปฏิบัติในการบรรจุอัฐินั้น นิยมปฏิบัติกันโดยมากดังต่อไปนี้

         ๑. การสรงน้ำอัฐิ โดยบุตรธิดา วงศาคณาญาติและผู้มาร่วมพิธีทุกคน ประพรมอัฐิด้วยน้ำอบไทย พร้อมกับใส่เหรียญเงินบาทลงในภาชนะบรรจุอัฐินั้น จนครบทุกคนที่มาร่วมพิธี

         ๒. อัญเชิญอัฐิเข้าบรรจุ ณ สถานที่สำหรับบรรจุนั้น

         ๓. เจ้าภาพแจกธูป (ที่จุดไฟแล้ว)ให้แก่ผู้มาร่วมพิธีทุกคน (คนละ ๑ ดอก) ผู้เป็นประธานพิธีนำสักการบูชาอัฐิ โดยถือธูปประณมมือยกขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองจรดอยู่ที่ดั้งจมูก ปลายนิ้วชี้ทั้งสองจรดอยู่ระหว่างคิ้ว พร้อมกับนึกอธิษฐานในใจว่า "ขอจงอยู่เป็นสุข ๆ เถิด'' จบแล้ว ปักธูปไว้ ณ กระถางสําหรับปักธูปนั้น แล้วน้อมตัวลงยกมือไหว้อีกครั้ง แม้ผู้มาร่วมพิธีทุกคนก็นิยมปฏิบัติเช่นเดียวกัน เป็นเสร็จพิธี

 

 Total Execution Time: 0.014686497052511 Mins