ระเบียบปฏิบัติการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ หรือ งานฌาปนกิจศพ

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีศพ
ระเบียบปฏิบัติการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ หรือ งานฌาปนกิจศพ
 

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีศพ , ระเบียบปฏิบัติการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ หรือ งานฌาปนกิจศพ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice  , สมาธิ , Meditation  , ทำบุญ , ศพ , พิธีศพ , งานศพ , ฌาปนกิจ


การกําหนดงาน
        การกำหนดงานพระราชทานเพลิงศพ หรืองานฌาปนกิจศพนั้น นิยมประชุมปริกษาหารือกันระหว่างบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ตาย และการประชุมปรึกษาหารือตกลงกันอย่างช้า นิยมภายในระยะเวลาก่อนงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ทำบุญ ๕๐ วัน) เพื่อจะได้มีเวลาเพียงพอแก่การจัดทำสิ่งของแก่อนุสรณ์ท่านผู้ล่วงลับไป เช่น การจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์งานศพ เป็นต้น

        ถ้าตกลงจะจัดงานพระราชทานเพลิงศพ หรืองานฌาปนกิจศพติดต่อกับงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ทำบุญ ๑๐๐ วัน) ก็ยังมีเวลาจัดเตรียมจัดงานได้เกือบ ๒ เดือน นับว่ามีเวลามากเพียงพอแก่การจัดงาน โดยไม่เป็นการรีบด่วนจนเกินไปนัก


การเตรียมงานเบื้องต้น
         ถ้างานนั้นเป็นงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้ใหญ่แห่งตระกูล นิยมมีเครื่องสังเค็ด เช่น ตู้ยา โต๊ะ เตียง ธรรมาสน์เทศน์ ธรรมาสน์ปาติโมกข์ เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ถวายเป็นของสงฆ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านผู้ล่วงลับไปด้วย

         นิยมจัดพิมพ์หนังสือที่มีสาระประโชยน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือเกี่ยวกับวิชาการ เป็นต้น เป็นอนุสรณ์อย่างน้อย ๑ เล่ม หรือถ้ามีหลายเล่มก็ยิ่งเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ล่วงลับไปมากยิ่งขึ้น

         นิยมจัดทำสิ่งของถวายพระสงฆ์ เช่น พัดรอง ย่าม หมอน เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามกำลังเงินที่จะอำนวยให้จัดทำได้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่งานอีกด้วย


การจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศลก่อนพระราชทานเพลิงศพ หรือ ฌาปนกิจ
         การจัดงานบำเพ็ญกุศลก่อนพระราชทานเพลิงศพ หรือก่อนฌาปนกิจศพนั้น  นิยมจัดพิมพ์การ์ดแจกแก่วงศ์ญาติสนิทมิตรสหาย และท่านที่มีความเคารพนับถือทั้งหลายด้วย  นิยมประกาศทางสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ เพื่อจะได้ทราบโดยทั่วกัน


การจัดงานบำเพ็ญกุศล ๒ วัน
         การจัดงานบำเพ็ญกุศลแบบจัดงาน ๒ วันนั้น ถ้าจัดทำติดต่อกับงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร คือ ครบ ๑๐๐ วัน ก็นิยมเริ่มจัดงานเวลาเย็นของวันที่ครอบ ๑๐๐ วัน เป็นต้นไป และนิยมพิมพ์การ์ดกำหนดงาน ดังนี้


 

การจัดงานบำเพ็ญกุศลวันเดียว
         การจัดงานบำเพ็ญกุศลแบบจัดงานวันเดียวนั้น  นิยมจัดแยกเป็นเอกเทศหนึ่ง ไม่เกี่ยวเนื่องกับงานบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน และนิยมพิมพ์การ์ดกำหนดงาน ดังนี้

         ตามรายการที่แสดงมานี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เมื่อถึงคราวปฏิบัติจริงอาจพิจารณาลดลง หรืออาจเพิ่มเติมรายการบําเพ็ญกุศลด่างๆ ขึ้นอีกได้ ตามกําลังศรัทธาและความสามารถหรือ

         บางท้องถิ่นก็อาจนิยมปฏิบัติพิธีแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงาน พึงพิจารณาจัดงานได้ดําเนินไปตามความเหมาะสมแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ ชนิดบัวก็ไม่ให้ชํ้า น้ำ (น้ำใจ) ก็ไม่ให้ขุ่น จึงจะเป็นผู้สมควรได้รบการยกย่องว่าเป็นผู้ฉลาดในพิธีการจัดงานเป็นอย่างดี

 

 Total Execution Time: 0.007426130771637 Mins