ระเบียบปฏิบัติการใช้คําพูดกับพระสงฆ์ต่างชั้น

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคม
ระเบียบปฏิบัติการใช้คําพูดกับพระสงฆ์ต่างชั้น


พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคม , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , ระเบียบปฏิบัติการใช้คําพูดกับพระสงฆ์ต่างชั้น , สมาธิ , Meditation , พระสงฆ์ ,  ทำบุญ , การใช้คําพูดกับพระสงฆ์

การใช้คำทูลสมเด็จพระสังฆราช

คําแทนตัวพระองค์ท่าน   ว่า  "ฝ่าพระบาท"       หรือ "ฝ่าบาท"
คําแทนตัวผู้พูด (ชาย)     ว่า  "เกล้ากระหม่อม"  หรือ "กระหม่อม"
คําแทนตัวผู้พูด (หญิง)    ว่า  "กระหม่อมฉัน"     หรือ "หม่อมฉัน"
คํารับพระดํารัส (ชาย)      ว่า  "พะย่ะค่ะ"            หรือ "กระหม่อม"
คํารับพระดํารัส (หญิง)     ว่า  "เพคะ"


การใช้คําพูดกับสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะชั้นราชขึ้นไป

คําแทนตัวท่าน               ว่า  "พระเดชพระคุณ"  หรือ "ใต้เท้า"
คําแทนตัวผู้พูด (ชาย)     ว่า  "เกล้ากระผม"        หรือ "เกล้าฯ"
คําแทนตัวผู้พูด (หญิง)    ว่า  "ดิฉัน"                  หรือ "อีฉัน"
คํารับคําพูด (ชาย)           ว่า  "ขอรับกระผม" "ครับ" "กระผม"   หรือ "ครับผม"
คํารับคําพูด (หญิง)          ว่า "เจ้าค่ะ"


การใช้คําพูดกับพระราชาคณะชั้นสามัญลงมา

- พระราชาคณะใช้คําแทนตัวท่านว่า  "ท่านเจ้าคุณ"  หรือ  "ท่าน"
- พระครูสัญญาบัตรและพระครูฐานานุกรม ใช้คําแทนตัวท่าน   ว่า "ท่านพระครู" หรือ "ท่าน"
- พระเปรียญ ใช้คําแทนตัวท่านว่า "ท่านมหา" หรือ "ท่าน"
- พระอันดับธรรมดา ใช้คําแทนตัวท่านว่า "พระคุณเจ้า" หรือ "ท่าน"
- พระผู้เฒ่า ใช้คําแทนตัวท่านว่า "หลวงพ่อ" หรือ "หลวงปู่"
- ถ้าพระสงฆ์นั้นเป็นญาติกับผู้พูด นิยมใช้คําพูดแทนตัวท่านตามฐานะที่เป็นญาติกัน เช่น ใช้คําแทนตัวท่านว่า "หลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่อ หลวงลุง หลวงอา หลวงน้า หลวงพี่" เป็นต้น
คําแทนตัวผู้พูด (ชาย)   ว่า  "กระผม" หรือ "ผม"
คําแทนตัวผู้พูด (หญิง)  ว่า  "ดิฉัน" หรือ "อีฉัน"
คํารับคําพูด (ชาย)        ว่า  "ครับ"
คํารับคําพูด (หญิง)       ว่า  "เจ้าค่ะ" หรือ "ค่ะ"


การใช้คําพูดกับพระธรรมดาสามัญทั่วไป

        ถ้าผู้พูดไม่รู้จักกับพระภิกษุสงฆ์รูปนั้น ไม่ทราบว่าท่านมีสมณศักดิ์ชั้นไหน นิยมใช้คําพูดสามัญเป็นกลางๆ ดังนี้

คําแทนตัวพระภิกษุสงฆ์รูปนั้น ว่า "พระคุณเจ้า" หรือ "พระคุณท่าน" หรือ "ท่าน"
คําแทนตัวผู้พูด (ชาย)    ว่า "กระผม" หรือ "ผม"
คําแทนตัวผู้พูด (หญิง)   ว่า "ดิฉัน" "อีฉัน" หรือ "ฉัน"
คํารับคําพูด (ชาย)         ว่า "ครับ"
คํารับคําพูด (หญิง)        ว่า "เจ้าค่ะ" หรือ "ค่ะ"

 

 Total Execution Time: 0.0049401680628459 Mins