ความมุ่งหมายในการบําเพ็ญสมาธิ

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฎิบัติการบําเพ็ญสมาธิประจําวัน

ความมุ่งหมายในการบําเพ็ญสมาธิ

                การบําเพ็ญสมาธิประจําวันนี้ เป็นการฝึกสมาธิขั้นต้น มีความมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมจิตใจที่มีกระแสจิตฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ ให้กระแสจิตมารวมกันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่ต้องการ ในการประกอบภารกิจในชีวิตประจําวัน ทําให้กระแสจิตเกิดพลังเข้มแข็งมั่นคงไม่หวั่นไหวง่าย

                ธรรมดากระแสนํ้าที่ไหลแยกออกไปหลายสาย พลังของกระแสนํ้านั้นย่อมอ่อนกําลังลง ไม่สามารถจะนําไปใช้ให้สําเร็จประโยชน์ได้ แต่ถ้าทําเขื่อนกั้นกระแสน้ำเหล่านั้นให้ไหลไปรวมเป็นสายเดียวกันได้ พลังของกระแสน้ำนั้นย่อมไหลแรงขึ้นสามารถใช้กระแสน้ำนั้นให้สําเร็จประโยชน์ได้นานาประการ เช่น ใช้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเป็นต้น ฉันใด

               จิตใจของคนเราก็เหมือนกัน ถ้าปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ พลังกระแสจิตก็จะอ่อนลงๆ จนกลายเป็นคนใจอ่อน ทําอะไรไม่สําเร็จ จะทําอะไรก็ไม่ไว้ใจตัวเอง ไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่ถ้าได้ฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิมั่นคงอยู่กับอารมณ์เดียวตามที่ต้องการได้แล้ว กระแสจิตก็มีพลังมหาศาลสามารถนําไปใช้ให้สําเร็จประโยชน์ได้อเนกประการเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บุคคลที่ทํางานด้วยการใช้สมองใช้สติ ปัญญา นักบริหาร ผู้นํา หมู่คณะ และในการศึกษาเล่าเรียน นักเรียน นักศึกษาที่มีจิตใจมั่นคงมีสมาธิดี ไม่เกิดความคิดฟุ้งซ่านในขณะเรียน ย่อมเรียนวิชาการต่าง ๆ มีความ เข้าใจได้ดี และรวด เร็วถูกต้องตามความเป็นจริง มีความทรงจําได้แม่นยําดี ไม่ลืมเลือนง่าย มีพระบาลีพุทธภาษิตตรัสรับรองไว้ว่า "สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ" แปลความว่า "บุคคลผู้มีจิตใจเป็นสมาธิมั่นคงดีแล้ว ย่อมรู้ทั่วถึงตามความเป็นจริง" ดังนี้ฯ

 

Total Execution Time: 0.002628767490387 Mins