การบูชาพระก่อนจะตัดสินใจเรื่องสําคัญ

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจําวัน

การบูชาพระก่อนจะตัดสินใจเรื่องสําคัญ

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจําวัน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , การบูชาพระก่อนจะตัดสินใจเรื่องสําคัญ   , กราบพระ , ไหว้พระ

       เมื่อต้องการจะตัดสินใจเรื่องสําคัญ ก็พึงปฎิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว ครั้นทําจิตใจให้สงบระงับอยู่กับพระรัตนตรัยแล้ว พึงน้อมนึกถึงเรื่องสําคัญที่จะตัดสินใจนั้น นํามาพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งทางได้และทางเสีย ทุกประการจะเกิดความรู้ตามความเป็นจริง เพราะมีพระบาลีรับรองว่า

       "สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ" แปลความว่า "บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้ว ย่อมรู้ทั่วถึงตามความเป็นจริง" ดังนี้

 

 Total Execution Time: 0.0064912835756938 Mins