วิธีปฏิบัติก่อนบําเพ็ญสมาธิ

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฎิบัติการบําเพ็ญสมาธิประจําวัน

วิธีปฏิบัติก่อนบําเพ็ญสมาธิ

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฎิบัติการบําเพ็ญสมาธิประจําวัน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , วิธีปฏิบัติก่อนบําเพ็ญสมาธิ , สมาธิ , Meditation , นั่งสมาธิ

       ผู้จะเริ่มบําเพ็ญสมาธิ พึงจุดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย คือ ธูป เทียน แล้วมั่งคุกเข่า ประณมมือ กล่าวคํานอบน้อมบูชาพระรัตนตรัย ตามลําดับต่อไปนี้

คําบูชาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฯ (กล่าว ๓ หน)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ


คํานอบน้อมพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิฯ (กราบ)
สวากฃาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)


คําแผ่เมตตา

อะหัง สุขิโต โหมิ นิททุกโข อะเวโร อัพยาปัชโฌ อะนีโฆ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ
ขอข้าพเจ้าจงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง เถิดฯ

สัพเพ สัตตา สุขีตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จนถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง เถิดฯ


คําบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบําเพ็ญสมาธิ

อิมายะ สัมมานุธัมมะปะฏิปัตติยา ระตะนัตตะยัง ปูเชมิฯ
ข้าพเจ้าขอบูชา ซึ่งพระรัตนตรัย ด้วยการประพฤติธรรมอันสมควรแก่ธรรมนี้ฯ 

จบแล้วกราบ ๑ ครั้ง แล้วนั่งบําเพ็ญสมาธิ

 

 Total Execution Time: 0.0011599500974019 Mins